youtube mostmuzeum facebook twitter

PROJEKT UMĚNÍ POZDNÍHO STŘEDOVĚKU V HORNICKÉ OBLASTI KRUŠNOHOŘÍ INFO 7

         

Projekt v Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 „Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří“  

Informace o závěru projektu (červen 2021)

Česko-německý přeshraniční projekt Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří se k 30. červnu 2021 naplnil realizací jednotlivých plánovaných aktivit. Mezitím se již na konci května 2021 uzavřela výstava Krušnohoří / Erzgebirge – Umění pozdního středověku ve výstavních prostorách Oblastního muzeu v Chomutově, která je po dobu udržitelnosti přístupná virtuální prohlídkou na webových stránkách projektových partnerů. Ti se rozloučili společným závěrečným workshopem pořádaným 24. června 2021.

Oznámení o závěrečném on-line workshopu 24. června 2021.

Mezinárodní on-line workshop Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří prezentoval výsledky společné vědecko-výzkumné spolupráce dosažené v letech 2018 až 2021. Na české straně výstupy projektu zahrnuly restaurování pěti pozdně středověkých uměleckých děl ve vlastnictví Ústeckého kraje, dvojici výstav v Mostě a Chomutově přístupných virtuální prohlídkou, pět odborných publikací s výsledky vědeckého výzkumu a restaurování a sborník, který převyprávěl příběh zaniklého historického Mostu ve spojení s jeho historičkou Heide Mannlovou Rakovou. Workshop tak byl rozdělen do dvou souvislých přednáškových bloků (program v náhledu zde), z nichž první – stěžejní, byl věnován pozdně středověkému umění v Krušnohoří. Zde vystoupili se svými příspěvky odborná garantka projektu umělecká historička Jitka Šrejberová, která shrnula výsledky na české straně, a její němečtí kolegové umělecká historička Lia Bertramová spolu s restaurátorem Tinem Simonem. Oba posledně jmenovaní českému publiku přiblížili aktuální výsledky vědeckého výzkumu a poznání pozdně středověkého umění v saské části Krušnohoří, realizované v rámci projektu Vysokou školou výtvarných umění v Drážďanech.

On-line workshop 24. června 2021, © Eva Hladká.

Druhý blok byl zaměřen na problematiku představenou veřejnosti ve stejnojmenném sborníku Příběh starého Mostu. Vedle odborné garantky projektu přednesli své příspěvky Stefan Bürger z univerzity ve Würzburgu a Pavel Kalina z pražského ČVUT. Oba badatelé sledováním výzkumu Heide Mannlové Rakové děkanského kostela v Mostě ukázali, že děkanský kostel je nejen nevyčerpatelné téma dalšího bádání, ale i stavbou, v níž se mohou protínat různé vědecké přístupy a dva národy se společnou minulostí.

On-line workshop 24. června 2021, © Eva Hladká.

Vedle možnosti aktivní odborné diskuse a dotazů se účastníci mohli blíže seznámit stran realizátorů projektu jak s informacemi k partnerské spolupráci, tak byly představeny jednotlivé publikační výstupy.

Česko-německý přeshraniční projekt byl zaměřen na ochranu a péči o movité kulturní dědictví ve vlastnictví kraje, tematicky vybrané na podporu v roce 2019 úspěšného zápisu Hornického regionu Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO. Vedle toho aktualizoval téma „vyuhlení“ starého Mostu, jímž byla nevratně zastavena kontinuita vývoje jedné z cenných historických urbánních krajin v České republice. Široce tak mohl připomenout kulturní bohatství severozápadních Čech. Publikování výsledků projektu pak významným způsobem přispělo na obou stranách k hlubšímu poznání kulturních souvislostí krušnohorského regionu. Přehodnocení děl i vyloučení některých z nich z tamních dílenských okruhů podtrhuje nezbytný diskurs, který poznání nekonzervuje, ale rozvíjí. Spolupráce na výzkumu a ochraně uměleckých děl ve vlastnictví Ústeckého kraje se tímto projektem neuzavírá, naopak projekt zůstává příkladnou ukázkou toho, že je správné pokračovat v prohlubování podobných aktivit. Protože je zdejší umělecký vývoj úzce spojen s činností konkrétních lidí přesahující česko-německou hranici, musí spolupráce probíhat oboustranně a doslova „bez hranic“, ostatně jak ukazuje i samotný úspěšný zápis oblasti na Seznam světového dědictví UNESCO.  

Užitečné odkazy: 

Informace k publikacím na: 

https://www.muzeummost.cz/cz/ustecky-kraj-vydal-pet-novych-publikaci-v-ramci-preshranicnich-aktivit

Informace k virtuálním prohlídkám výstav:  

https://www.muzeummost.cz/cz/prezentace-vystav-umeni-pozdniho-stredoveku

Informace ke sborníku Příběh starého Mostu na:

https://www.muzeummost.cz/cz/vystavy-akce/pribeh-stareho-mostu-vystava

Další informace naleznete na webových stránkách Ústeckého kraje (https://www.kr-ustecky.cz/ – Kultura a památková péče) a Vysoké školy výtvarných umění v Drážďanech (Hochschule für Bildende Künste Dresden – https://www.hfbk-dresden.de/).

Připravila Mgr. Jitka Šrejberová, Ph.D.