mostmuzeum facebook twitter google+

Publikační činnost

Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná (ISSN 1214-2573)

Časopis je uveden v oficiálním dokumentu Rady pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády České republiky: Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.

Vydavatelem je Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace, Československé armády 1360, 434 38 Most, ČR (telefon +420 476 442 111). Na uvedené adrese je zároveň sídlo redakce; rozšiřuje vydavatel, distribucí je pověřena knihovna muzea (tel. 476 102 270).

Časopis začal vycházet v roce 1974 pod názvem Sborník Okresního muzea v Mostě, řada přírodovědná (ISSN 0231-7656) a v souladu se změnou územního uspořádání a novým jménem muzea se v roce 2003 transformoval na Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná (ISSN 1214-2573). Současná periodicita je jednoroční, redakční uzávěrka je ke konci měsíce září příslušného roku.

Info o sborníku: Ing. Vít Joza; e-mail:  joza@muzeum-most.cz; tel.: 721 019 025

Sborník je zahrnut do databáze České přírodovědecké bibliotéky: www.biblioteka.cz.
- ročníky 1974 - 2002
- ročníky 2003 - 2012
Ročníky 2001 - 2005 jsou digitalizovány na Ekodisku Ministerstva životního prostředí ČR.

Složení redakční rady:

Výkonný redaktor: Ing. Vít Joza
Členové rady:
Prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc. (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc. (Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem)
RNDr. Josef Jelínek, CSc. (předseda České entomologické společnosti, emeritní vedoucí entomologického oddělení Národního muzea v Praze)
Doc. RNDr. Karel Kubát, CSc. (Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem)
Prof. Ing. Emanuel Kula, CSc. (Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně)
Mgr. Ivan Táborský

Zaměření časopisu:

Hlavním posláním sborníku je zveřejňování původních faunistických a faunisticko-ekologických prací, které vycházejí z terénních výzkumů konaných v severozápadních Čechách. Do sborníku jsou dále přijímány krátké zprávy o nálezech a pozorováních vzácných druhů volně žijících živočichů z regionu. Otiskovány jsou také nové poznatky ze studia sbírek muzea nebo výsledky jím organizovaných výzkumů.

Obecné podmínky pro přijímání příspěvků:

Došlé rukopisy procházejí oponentním řízením za účasti dvou nezávislých oponentů a zároveň jsou posuzovány redakční radou. Pokud práce již prošla oponentním řízením, např. v rámci obhajoby interního úkolu, přiložte kopii posudku, ten může být redakcí akceptován. Oponentské posudky jsou anonymní a slouží pouze redakční radě. Autorům budou zaslány jen příslušné připomínky a doporučení oponentů (případně redakce) k úpravám příspěvku.

O přijetí či nepřijetí příspěvku do tisku bude autor (první autor) informován e-mailem na adresu, ze které byl příspěvek poslán. Rovněž veškerá další jednání spojená s publikováním a honorováním článku budou vedena prostřednictvím prvního autora. Redakce sděluje, že nemůže zaručit, kdy článek vyjde. Materiály zaslané redakci se nevracejí (ani pokud článek nebyl přijat).

Poskytnutím článku časopisu se autoři zavazují, že stejný článek nepublikovali jinde a neposkytli (neposkytnou) ho k publikaci jinému časopisu. První autor ručí za to, že všichni spoluautoři s publikací článku souhlasí, stejně jako instituce, ve kterých pracují, a že publikací článku nejsou poškozovány zájmy jiných osob nebo firem.

Rozsah příspěvku: do 10 tiskových stran, přijetí delších prací je nutné konzultovat s výkonným redaktorem a domluvit případné rozdělení do samostatných částí (ročníků).

Zasílání  příspěvků:

Příspěvky v českém jazyce (abstrakty a cizojazyčné části textů viz dále) v obvyklém členění zasílejte v elektronické podobě prostřednictvím přílohy e-mailu na adresu redakce: joza[zavináč]muzeum-most.cz. Telefonická konzultace je možná na čísle +420 476 442 111. Pro lepší komunikaci redakce s autory je vhodné sdělit telefonický kontakt.

Pokyny pro úpravu příspěvků:

Informace pro zpracování příspěvků - dokument ke stažení ve formátu PDF.