youtube mostmuzeum facebook twitter

Publikační činnost

Publikace lze zakoupit přímo v muzeu nebo objednávky posílejte poštou na adresu: Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace, Čsl. armády 1360/35, 434 01 Most nebo e-mailem: lomozova.j@omgm.cz, ekonom@omgm.cz

Publikace zasíláme na dobírku nebo na fakturu (organizace). K uvedeným cenám bude připočítáno poštovné a balné dle Ceníku České pošty. Cena se odvíjí od hmotnosti publikací (minimální cena na dobírku 120,00 Kč, na fakturu 80,00 Kč).

 

500 let Kostela Nanebevzetí Panny Marie   Sborník ke stažení   

 

Časopis Pod Hněvínem

Časopis vychází pravidelně od roku 2018. Seznamuje čtenáře s historií, uměním, vědeckými objevy na poli společenskovědním i přírodovědném. Přináší výsledky práce našich vědeckých pracovníků, ale i externistů, kteří s námi úzce spolupracují.

Časopis je možné zakoupit v recepci našeho muzea.

Některá čísla jsou již zcela vyprodána a tak si je zde můžete stáhnout ve formátu PDF

Pod Hněvínem č. 2/2018

Pod Hněvínem č. 4/2020

 

 

Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná (ISSN 1214-2573)

Časopis je uveden v oficiálním dokumentu Rady pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády České republiky: Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.

Vydavatelem je Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace, Čsl. armády 1360/35, 434 01 Most, ČR (telefon +420 476 442 111). Na uvedené adrese je zároveň sídlo redakce; rozšiřuje vydavatel, distribucí je pověřena knihovna muzea (tel. 476 102 270).

Časopis začal vycházet v roce 1974 pod názvem Sborník Okresního muzea v Mostě, řada přírodovědná (ISSN 0231-7656) a v souladu se změnou územního uspořádání a novým jménem muzea se v roce 2003 transformoval na Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná (ISSN 1214-2573). Současná periodicita je jednoroční, redakční uzávěrka nejbližšího čísla je 31. března 2024.

Info o sborníku: Ing. Vít Joza; e-mail:  joza.v@omgm.cz; tel.: + 420 414 120 238

Sborník je zahrnut do databáze České přírodovědecké bibliotéky: www.biblioteka.cz.
- ročníky 1974 - 2002
- ročníky 2003 - 2012
Ročníky 2001 - 2005 jsou digitalizovány na Ekodisku Ministerstva životního prostředí ČR.

 

Složení redakční rady:

 

Ing. Vít Joza, výkonný redaktor (Oblastní muzeum a galerie v Mostě)

Pavel Krásenský (Oblastní muzeum a galerie v Mostě) 

Ing. Čestmír Ondráček (Oblastní muzeum v Chomutově)

Miroslav Radoň (Regionální muzeum v Teplicích)

Mgr. Vladislav Rapprich, Ph.D. (Česká geologická služba)

 

Zaměření sborníku:

Sborník uveřejňuje původní vědecké práce z botaniky, zoologie a geologie a příbuzných oborů, zejména se zaměřením na floristiku, faunistiku a ekologii v severozápadní části Čech a v přilehlých územích. Ve sborníku jsou uveřejňovány také krátká původní sdělení, tématicky zaměřené personálie a recenze.


Obecné podmínky pro přijímání příspěvků:

Došlé rukopisy procházejí oponentním řízením za účasti dvou nezávislých oponentů a zároveň jsou posuzovány redakční radou. Pokud práce již prošla oponentním řízením, např. v rámci obhajoby interního úkolu, přiložte kopii posudku, ten může být redakcí akceptován. Oponentské posudky jsou anonymní a slouží pouze redakční radě. Autorům budou zaslány jen příslušné připomínky a doporučení oponentů (případně redakce) k úpravám příspěvku.

O přijetí či nepřijetí příspěvku do tisku bude autor (první autor) informován e-mailem na adresu, ze které byl příspěvek poslán. Rovněž veškerá další jednání spojená s publikováním článku budou vedena prostřednictvím prvního autora. Redakce sděluje, že nemůže zaručit, kdy článek vyjde. Materiály zaslané redakci se nevracejí (ani pokud článek nebyl přijat).

Poskytnutím článku časopisu se autoři zavazují, že stejný článek nepublikovali jinde a neposkytli (neposkytnou) ho k publikaci jinému časopisu. První autor ručí za to, že všichni spoluautoři s publikací článku souhlasí, stejně jako instituce, ve kterých pracují, a že publikací článku nejsou poškozovány zájmy jiných osob nebo firem.

Rozsah příspěvku: do 10 tiskových stran, přijetí delších prací je nutné konzultovat s výkonným redaktorem a domluvit případné rozdělení do samostatných částí (ročníků).


Zasílání příspěvků:

Příspěvky jsou publikovány v češtině, případně po dohodě s redakcí v němčině nebo angličtině, s anglickým nebo německým abstraktem. U prací většího rozsahu je vyžadován souhrn. Rukopisy zasílejte v elektronické podobě prostřednictvím přílohy e-mailu na adresu redakce: joza.v@omgm.cz. Telefonická konzultace je možná na čísle +420 414 120 238. Pro lepší komunikaci redakce s autory je vhodné sdělit telefonický kontakt.

 

Ke stažení

Pokyny pro úpravu příspěvků: dokument ke stažení ve formátu PDF.

Kompletní obsah všech čísel sborníků: dokument ke stažení ve formátu PDF.

 

Sborník Oblastního muzea v Mostě (fulltext):

Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná, 38 (2016)

Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná, 39 (2017)

Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná, 40 (2020)

Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná, supplementum 2021

Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná, supplementum 2022

Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná, 41 (2023)