youtube mostmuzeum facebook twitter

Knihovní fondy

Rozsah fondu knihovny činí celkem 40 500 (zaokrouhlen stav k 31. 3. 2014) svazků a je rozdělen do dvou základních částí: sbírkové a specializované. Sbírková část (4 165 sv., nejsou zatím zahrnuty historické fondy 1801-1860) se dále dělí na historické fondy (rukopisy, inkunábule a staré tisky včetně periodik, ostatní konzervační fond včetně periodik) a regionální literaturu. Specializovaná část na specializovanou (odbornou) literaturu a periodika.

Od 1. 7. 2014 byl zprovozněn on-line katalog specializovaného (odborného) fondu knihovny, ve kterém se zatím nachází malá část fondu, katalog je průběžně doplňován. Knihovna spolupracuje se Souborným katalogem ČR.

Mezi zajímavosti sbírky rukopisů (220 sv.) náleží např. mariánský traktát připisovaný Arnoštu z Pardubic ze 2. poloviny 14. století, graduál Jakuba z Plzně z let 1537 - 1544 zhotovený pro literátské bratrstvo působící při kůru děkanského kostela v Mostě, nazývaný "nešťastný kancionál", či kniha mistrovských zkoušek cechu mosteckých krejčí z let 1576 až 1. poloviny 19. století. Nejstarší inkunábulí (9 sv.) je Bible vytištěná v Norimberku roku 1478. Veškeré exempláře jsou v jazyce latinském.

Ve sbírce starých tisků (tisky do r. 1800 - 1868 sv.) převládá literatura zaměřená na náboženství, přírodní vědy, medicínu, dějiny, právo, naučné slovníky atd. a odpovídá tak zaměření knihoven, které byly jejich původními majiteli (kláštery, školy,…). Mezi zajímavé tisky patří např. díla mosteckých a litvínovských významných osobností: Jiřího Pontana (J. Bartholda z Breitenberku), Jakuba Pontana (J. Spannmüllera), Westonie (Elizabethy Johanny Westonové) a Adaucta Voigta. Převládá literatura v jazyce německém, latinském, českém, v menším množství i francouzském.

Ve fondu ostatního konzervačního fondu (historické tisky z let 1801 - 1860, ostatní zajímavé a vzácné tisky) se nachází zatím především literatura vztahující se k národnímu obrození a literatura zaměřená na dějiny, přírodní vědy a naučné slovníky.

 

Sbírková regionální literatura (po r. 1861) mapuje oblast Mostecka, Litvínovska, Krušných hor, Českého středohoří, obecně i celých severních Čech v hranicích bývalého Severočeského kraje a přilehlou část Saska. Zvláštní pozornost je věnována dějinám hornictví v celé Podkrušnohorské pánvi a dokumentaci vývoje česko-německých vztahů obyvatelstva v pohraničí. K zajímavostem patří například vzorkovník na výrobu krušnohorských hraček ze zrušené hračkárny v Horním Jiřetíně z roku 1870. Do tohoto fondu náleží i regionální periodika.

Ve fondu specializované (odborné) literatury (včetně nesbírkové regionální literatury, periodik, a to i nesbírkových regionálních) jsou nejvíce zastoupeny obory: vlastivěda, geografie, dějiny, pomocné vědy historické, dějiny umění, etnografie, dějiny vědy a techniky zaměřené především na hornictví, encyklopedie a naučné slovníky, biografie významných osobností, z přírodních věd především geologie a paleontologie, botanika, zoologie, ochrana přírody. Mezi zajímavé a rozsahem obsáhlejší části fondu patří například knihy z oborů numismatiky, muzikologie, dějin umění, literatura mapující dějiny 2. světové války a zoologie. Specializovaná (odborná) periodika odpovídají svým zaměřením fondu specializované literatury. Nejvíce zastoupena jsou opět periodika z oborů dějin, pomocných věd historických, umění a zoologie. Po roce 1974, kdy bylo vydáno první číslo Sborníku Okresního muzea v Mostě, řada přírodovědná, byla zahájena výměna publikací, díky níž se podařilo knihovně získávat kromě domácích i zahraniční periodika (především zaměřená na ornitologii a entomologii).