youtube mostmuzeum facebook twitter

Příběh starého Mostu - výstava

Datum: 23.10.2020 - 17.1.2021 | Kategorie: výtvarné umění

 

PŘÍBĚH STARÉHO MOSTU 

23. 10. 2020 - 17. 1. 2021

Výstava je věnována památce historičky Heide Mannlové Rakové (1941–2000), která svůj život zasvětila poznání a záchraně kulturního dědictví Mostu a Mostecka. Výstavu pořádají Oblastní muzeum a galerie v Mostě s Ústeckým krajem za finanční podpory Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020, jako výstup projektu Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří, r. č. 100289027, a s finanční podporou Ministerstva kultury ČR. 

V letech 1965–1987 zaniklo v důsledku „vyuhlení“ jedno z nejcennějších historických jader České republiky – starý Most. Mementem této neomluvitelné likvidace kulturních hodnot trvale zůstává děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie. Vysoce cenné architektonicko-urbanistické dědictví starého Mostu bylo zničeno a tehdejší státní památkové péči se z něj podařilo zachránit jen malou část. Díky podílu tehdejšího Okresního muzea v Mostě na záchraně se řada památek movitého kulturního dědictví ze zbořených staveb zachovala v jeho vlastní sbírce. Přestože se muzeum samo potýkalo s prostorovými problémy a muselo se třikrát stěhovat, dokázalo uchránit před totálním zánikem či ztrátou nejeden předmět z historických interiérů a exteriérů staveb, stejně jako z veřejného městského prostoru. Významný podíl na tom měla také neutuchající aktivita a osobní nasazení Heide Mannlové, provdané Rakové. Ta spravovala po celou dobu svého působení v mosteckém muzeu (1961–1999) jeho mimořádně cennou sbírku výtvarného umění. Od doby vzniku mosteckého Městského muzea v roce 1888 se sbírka rozšiřovala zejména v souvislosti s celkovou stavební aktivitou ve městě. Postupně se tak díky existenci muzea stávaly její součástí i před likvidací Mostu umělecké předměty, které jsou dnes jediným hmatatelným dokladem minulosti významného a bohatého podkrušnohorského města, kontinuálně se vyvíjejícího od středověku, stejně jako díla, která ho dokumentují. 

Výstava tak opětovně po více jak dvaceti letech zpřístupňuje veřejnosti sbírku výtvarného umění, s jejíž pomocí má přiblížit podobu starého Mostu a jeho umělecké a stavební hodnoty.

Autorka a kurátorka výstavy: Jitka Šrejberová

Výtvarné řešení výstavy: Pavel Koch

Vernisáž 22. 10. 2020 neveřejná 

Otevřeno denně kromě pondělí 12:00 – 18:00 hodin, So – Ne, svátky 10:00 – 18:00 hodin, zavřeno 24. 12. a 31. 12.

Vstupné: 30 Kč plné / 15 Kč snížené

DOPROVODNÝ PROGRAM: komentované prohlídky výstavy s autorkou 

St 25. 11. 2020 v 17 hodin

St 9. 12. 2020 v 17 hodin

St 6. 1. 2021 v 17 hodin   

 

Sborník příspěvků u příležitosti výstavy Příběh starého Mostu

ŠREJBEROVÁ, Jitka (ed.). Příběh starého Mostu / Die Geschichte der alten Stadt Most: Na památku Heide Mannlové Rakové / Zum Andenken an Heide Mannlová Raková. Sborník příspěvků u příležitosti výstavy Příběh starého Mostu, Oblastní muzeum a galerie v Mostě, 23. října 2020 – 17. ledna 2021: Sammelband der Beiträge anlässlich der Ausstellung Die Geschichte der alten Stadt Most, Regionalmuseum und Galerie in Most, 23. Oktober 2020 – 17. Januar 2021.

Most: Oblastní muzeum a galerie v Mostě, 2020. 128 s. ISBN 978-80-85115-44-4.

Publikace vznikla jako sborník příspěvků ke stejnojmenné výstavě Příběh starého Mostu, pořádané v Oblastním muzeu a galerii v Mostě (23. 10. 2020 – 17. 1. 2021), a to jako výstup z česko-německého přeshraničního projektu Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří. Jednotlivé příspěvky sborníku stejně jako části výstavy propojuje osobnost mostecké historičky Heide Mannlové Rakové, jejíž odbornou činnost sledují. Sborník je tak podobně jako sama výstava věnován její památce.

Její odbornou práci lze rozdělit především do tří hlavních zájmových skupin – 1) starý Most a Mostecko, 2) výtvarné umění ve vazbě na sbírku mosteckého muzea a 3) heraldika a genealogie. Nejvíce se u ní propojila její muzejní práce se záchranou zanikajícího starého Mostu. Její publikace, výstavy, přednášky a další odborné působení se soustředily především na zachování odkazu starého města, jehož mementem se stal děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě.

Do sborníku je zahrnuto celkem pět příspěvků. Úvodní příspěvek Jitky Šrejberové se zabývá propojením soukromého i profesního života Heide Mannlové Rakové s osudem města Mostu. Na něj pak navazuje dvojice příspěvků autorů – německého badatele Stefana Bürgera a českého badatele Pavla Kaliny, kde každý z jiného úhlu pohledu nahlíží na její výzkum děkanského kostela v Mostě. Ten u ní znamenal zásadní předmět bádání. Sborník tak přináší různé momenty, z nichž lze shrnout a hodnotit její výzkum. Příspěvek Martina Myšičky pak na pozadí jejího zkoumání představuje dějiny kostela v archivních pramenech. Závěrečná pasáž Tomáše Pavlíčka je věnována proměně historické urbánní krajiny královského města Most, která byla jedním z důležitých zájmů Heide Mannlové Rakové. Ta si plně uvědomovala význam studia urbánního a architektonického vývoje města a jeho bohatou historickou ikonografii využívala k zachování paměti na zničené město.

Obsah:

• Jitka Šrejberová, Příběh starého Mostu a Heide Mannlová Raková

• Stefan Bürger, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě mezi českým a saským stavitelstvím –  úvahy rozšiřující poznatky Heide Mannlové / Die Himmelfahrtskirche in Most/Brüx zwischen böhmischer und sächsischer Baukultur – Weiterführende Überlegungen zu den Erkenntnissen von Heide Mannlová 

• Pavel Kalina, Heide Mannlová Raková a děkanský kostel Panny Marie v Mostě

• Martin Myšička, Děkanský kostel v Mostě v archivních pramenech

• Tomáš Pavlíček, Poznámka k urbanistickému a architektonickému vývoji královského města Mostu a okolí od počátku 17. století do 20. století se zvláštním zřetelem k vývoji v barokní éře

Obsah knihy doplňují bibliografie Heide Mannlové Rakové a přehled výstav a expozic, které vytvořila či se na nich podílela; dále obsáhlý seznam literatury a pramenů. Na konec publikace je doplněna pasáž přibližující výstavu Příběh starého Mostu, kterou pro Oblastní muzeum a galerii v Mostě autorsky připravila Jitka Šrejberová a jejíž výtvarné řešení ztvárnil akad. malíř Pavel Koch.

Připravila Mgr. Jitka Šrejberová, Ph.D., umělecký historik, Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p. o.