youtube mostmuzeum facebook twitter

Novinky z knihovny

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu a s ohledem na přijatá opatření bude provoz muzejní knihovny do odvolání omezen - knihovna bude uzavřena pro externí badatele  a badatelské dotazy budou vyřizovány elektronickou poštou.

 

Upozorňujeme návštěvníky, že knihovna má od 1.1.2020 nový email: knihovna@omgm.cz (starý email: knihovna@muzeum-most.cz bude zrušen!)

 

Knihovna Oblastního muzea a galerie v Mostě by chtěla v této nelehké době přispět ke zlepšení nálady našich příznivců a návštěvníků alespoň jednou dobrou zprávou. Ministerstvo kultury schválilo námi předloženou žádost o poskytnutí finančních prostředků k projektu „Digitalizace historických vzácných fondů II“ z dotačního programu VISK6.

Knihovna tímto navázala na svůj projekt digitalizace vybraných knih ze svého sbírkového fondu z loňského roku, kterým se připojila do národního programu MEMORIAE MUNDI SERIES BOHEMICA. 
O úspěšné digitalizaci „Mosteckého graduálu tzv. Nešťastného kancionálu“ za pomoci finančních prostředků z grantu jsme vás informovali na konci roku 2019 a podrobná zpráva o tomto vydařeném počinu bude samostatným příspěvkem našeho muzejního periodika Pod Hněvínem, které, jak doufáme, vyjde co nejdříve po uklidnění současné situace. Zdigitalizovaný dokument je možnost prohlédnout na našich www stránkách pod záložkou Knihovna a dále MANUSKRIPTORIUM.

V letošním roce jsme zařadili do projektu tři jedinečné rukopisy, které dosud nebyly představeny odborné ani laické veřejnosti formou digitalizace či jiného zpřístupnění. Dva z těchto vybraných dokumentů musí před vlastní digitalizací projít restaurátorským zásahem. Všechny tři předkládané rukopisy uvádí REPERTORIUM rukopisů 17. s 18. století z muzejních sbírek v Čechách, II/2 M-O. Praha: Univerzita Karlova, 2007.

Položka 1 - ARNOŠT z Pardubic (?): Mariale, Sermones (Rozmluvy o životě Panny Marie) [konec 14. století]. Dle provenienčních nedatovaných záznamů pochází původně z cisterciáckého kláštera v Oseku. Rukopis má novodobou vazbu a v roce 1981-82 byl zrestaurován v ateliéru Marty a Ladislava Kolaříkových v Hodoníně. Svým obsahem se vztahuje nejen k dějinám regionu (cisterciácký klášter v Oseku, dějiny řeholních řádů v královském městě Most) a naší země, ale po obsahové stránce má přesah k církevním dějinám celé Evropy.

Položka 2 - KOLLNBERGER, Mathias: Historia Provinciae Bohemiae Ordinis Minorum [=1741] 
Latinsky psaná historie minoritského řádu v Čechách sepsaná P. Mathiasem Kollnbergerem v r. 1741. Zajímavostí je volně vložený text – latinský seznam abatyší pražských klarisek z let 1257-1610. U tohoto rukopisu je nutné, aby před samotnou digitalizací proběhly restaurátorské zásahy.

Položka 3 - [MEISTERPRÜFUNGS Zunftbuch der Brüxer Schneider]. Brüx 1576.
Německy psaná kniha mistrovských zkoušek cechu mosteckých krejčích se záznamy z let 1568-1828. Obsahuje mimo jiné střihy s popisy a seznam výrobků s údajem o množství potřebné látky z roku 1677 či chronologický seznam mistrů z let 1568-1828. Letopočet 1576 se nachází na předních deskách.  Tento unikátní rukopis se vztahuje k dějinám řemeslnických cechů v královském městě Mostu a jedná se o cenný pramen k poznání historie odívání v Čechách v období 16. – 18. století a činnosti cechu mosteckých krejčích. Zároveň je dokladem soudobého oděvu v místě vzniku rukopisu, tedy v královském městě Mostu. Je jedním z nejvíce badatelsky využívaných sbírkových předmětů naší knihovny. Rukopis musí také projít restaurátorským zásahem.

Ve sbírkovém fondu knihovny se nachází řada vzácných a jedinečných dokumentů, které jsou významné pro regionální, národní i celoevropské kulturní dědictví a jejich digitalizace zajistí bezpečné uchování vzniklých dat, jejich ochranu a široké zpřístupnění nejen odborné veřejnosti. Proto se snažíme o získání finančních prostředků pro realizaci těchto záměrů a chtěli bychom pokračovat i v letech příštích. Jen doufáme, že současná situace nebude mít negativní důsledky a realizace letošního projektu proběhne bez komplikací, abychom všem badatelům a zájemcům mohli zpřístupnit další unikáty z naší muzejní knihovny.

 

 

 

 

 

 

Položka č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Položka č. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Položka č. 3

 

 

 

 

Knihovna Oblastního muzea a galerie by chtěla také představit nové zajímavé přírůstky do svého fondu:

I v této nelehké době si Vám muzejní knihovna dovoluje představit tři nové zajímavé přírůstky do svého fondu, abychom Vás alespoň touto formou informovali, že jsme stále zde a co je u nás nového:

 

Mrzenová, Daniela, Ostrá, Petra, Mikolášek, Karel, ŠVESTKOVÁ DRÁHA. Náchod, TopLife Czech a.s., 2019

Kniha vyšla u příležitosti obnovení pravidelné dopravy na železniční trati Litoměřice – Most a je věnována jedné z nejmodernějších a turisticky nejatraktivnějších regionálních tratí v Ústeckém kraji – Švestkové dráze. Ta získala svůj název již za první republiky díky  švestkovým sadům a alejím u trati.

Autoři nám přibližují jak pohnutý osud a historii dráhy, včetně jejího provozu v jednotlivých obdobích vývoje státu, tak v další části též technické údaje a podrobné popisy vozidel zařazených do jejího provozu. Následně kniha podrobně seznamuje čtenáře s jednotlivými zastávkami a tipy možných zajímavých míst k návštěvě.

Vše je doplněno bohatými fotografickými přílohami. Publikace je cílena pro širokou veřejnost a příjemnou formou slouží jistě i k propagaci našeho často turisticky opomíjeného regionu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohunek, Jan, STOLETÍ TRAMPINGU – A CENTURY OF TRAMPING. Praha, Národní muzeum, 2018

Velmi podařený katalog výstavy mapuje historii trampingu na našem území. Toto populární téma je zpracováno naším předním odborníkem Janem Pohunkem, který je též známý svou sérií o „tajemných iluminátech“ a pravidelně přispívá satirickými poznámkami a glosami na svých blozích k událostem
a tématům u nás i ve světě. 

Publikace je vydána při příležitosti stého výročí trampingu, neboť rok 1918 je obecně často považován za rok vzniku trampingu u nás. Autor rozděluje knihu na několik částí – úvod je věnován historii, kdy podrobně mapuje jednotlivá období v závislosti na politické situaci a společenských změnách a jejich vlivu na trampské hnutí. Následují samostatné oddíly věnované např. trampské hudbě, divadlu, umění a řemeslu, sportu, osobnostem či příbuzným hnutím. Závěrečná část publikace řeší čtenářsky obzvlášť atraktivní téma, a to je trampská mytologie a tzv. „strašidelné historky“, tradované mezi trampy.

Sám autor se právě tzv. „trampským hororovým příběhům“ věnoval v samostatném díle. Veškeré texty jsou zpracovány dvojjazyčně – v českém a anglickém jazyce  a doplňují je bohaté obrazové přílohy – dobové i aktuální černobílé i barevné fotografie, kresby atd. Knihu ocení zejména všichni příznivci trampingu, jak současní, tak i pamětníci, ale jistě potěší i ostatní čtenáře.

 

 

 

 

Jakubec, Pavel, Pažout, Jaroslav, VZNIK ČESKOSLOVENSKA A PROVINCIE DEUTSCHBÖHMEN. Litoměřice, Státní oblastní archiv v Litoměřicích, 2019

Publikace přináší komplexní pohled na problematiku vzniku provincie Deutschböhmen (Německé Čechy) jako následek rozkladu Rakouska- Uherska na podzim 1918.

Kniha sestává z pěti částí a obsahuje studie věnované obecnému kontextu krátké existence této provincie, její správně-politické struktuře i osobnostem, jež jsou s ní spjaty. Jeden blok je věnován regionálním sondám a stranou pozornosti nezůstala ani pozdější reflexe existence a zániku provincie a obecně německé komunity v českých zemích. K přehlednému zmapování dané problematiky slouží objektivní a čtivé shrnutí v úvodu a závěru.

Texty jsou doplněny o několik obrazových příloh plakátů, úředních dokumentů, dobových fotografií, z nichž některé jsou opravdu unikátní, atd. zařazených v závěrečné části.

Publikace je určena spíše odborné veřejnosti a bude jistě cenným přínosem pro badatele. Významně obohatí i odborný fond naší knihovny a pro naše muzeum je zvláště cenná i z důvodu návaznosti na úspěšnou výstavu „Mostecko 1918; Vznik ČSR a provincie Deutschböhmen“, která byla u nás k vidění od 18. 10. 2018 do 31. 3. 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

HANUS, Radek. Atlas inkluzí v českém granátu a jeho imitacích. Praha: Powerprint, 2019

Kniha navazuje na starší titul "Český granát: historie, geologie, mineralogie, gemologie a šperkařství", autorů Hanus, R. a kolektiv, vydané v nakladatelství Granit v roce 2013. Autor v knize popisuje nejjednodušší a zároveň nejzákladnější postupy pozorování inkluzí v drahých kamenech, zejména v českých granátech. Prezentováno je více než 300 fotografií inkluzí nacházejících se v českých granátech, které pocházejí ze třech významných současných i historických produkčních oblastí v České republice. Atlas inkluzí může sloužit jako pracovní pomůcka pro identifikaci českých granátů ve špercích a v dalších uměleckých předmětech. Kniha je určena především gemologům, mineralogům, muzejním pracovníkům, restaurátorům, zlatníkům, klenotníkům a starožitníkům, kteří se zabývají problematikou českých granátů ve šperku.

ŠINDELÁŘ, Radek, ŠINDELÁŘ, Jakub. Kordy a rapíry z českých sbírek 16. – 18. století. Milevsko: Milevské muzeum, 2018

Velice povedená publikace autorů otce a syna Šindelářových se snaží postihnout trochu opomíjený, ale o to zajímavější výjimečný typ chladných zbraní – kordů a jejích soudobých odrůd – rapírů. Při své práci využili poznatků a spolupráce s řadou odborníků i institucí. Oba autoři jsou zároveň členy souborů historického šermu, takže jsou zde, kromě samotného popisu a vyobrazení zbraní, podrobně popsány i způsoby šermu a šermířské školy, doplněné mnoha dobovými ilustracemi. Čtenářsky atraktivní je jistě i řada soudobých příběhů z vojenského i civilního prostředí či využívání kordu a rapíru při zločinech.  Publikace je doplněna rozsáhlou obrazovou přílohou.

SEMOTANOVÁ, Eva. Vyprávěné krajiny. Praha: Historický ústav, 2018

Kniha přední pracovnice Historického ústavu Akademie věd ČR v Praze se zabývá obrazem historické krajiny, zprostředkovaný  vyprávěními - narativními prameny. Publikace upozorňuje na možnosti využití těchto pramenů v historické geografii. Obsahuje ukázky několika desítek zajímavých textů, týkajících se převážně historických krajin Čech od 10. do počátku 20. století. Tyto prameny vypovídají o úrovni dobového geografického poznání, o vztahu vypravěčů k jednotlivým zemím a regionům. Autoři textů se snažili zprostředkovat historické a geografické poznatky nejen o českých zemích a deklarovat obdiv, úctu a lásku k vlasti. Předkládané texty svědčí o duchovním vztahu člověka k přírodě, geografickému prostředí a vlasti.

Manoucherh, Moshtagh Khorasani: Dědictví z oceli. 

Sbírka orientálních a asijských zbraní a zbroje ve znojemském muzeu. Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace, Znojmo, 2018.Jihomoravské muzeum ve Znojmě touto velmi podařenou publikací prezentuje svou rozsáhlou sbírku orientálních zbraní a zbroje, která obsahuje perské, osmanské, kavkazské, japonské, africké, indické a indonéské zbraně a zbroj a několik vybraných kusů z arabských zemí a Číny. Kniha obsahuje velmi přesné popisy jednotlivých zbraní a předmětů doplněných fotografickými přílohami a též se věnuje popisu původu a historie této unikátní sbírky. Autorem je v Německu působící vysokoškolský pedagog, který je zároveň předním odborníkem na historické zbraně a zbroj s důrazem na Persii a zakladatel zájmové skupiny historického šermu a tradičních perských bojových umění, která provádí rekonstrukce dobových bojových technik perských válečníků. Publikace je zajímavá nejen pro odbornou veřejnost, ale atraktivním zpracováním s řadou fotografických a obrazových příloh zaujme i laické čtenáře. Právem byla nominována do XVII. Ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musealis 2018 v kategorii Muzejní publikace roku 2018.

Lukas J., Píša P., Wögerbauer M.: Svaté obrázky.

Pražská devoční grafika 18. a 19. století.  Muzeum hlavního města Prahy, Praha, 2017 Publikace seznamuje čtenáře s tématikou svatých obrázků jako specifickým pramenem poznání náboženského života v Čechách a jako s objekty lidové zbožnosti v nejrůznějších podobách  a proměnách v průběhu 18. a 19. století. Kniha je rozdělena do čtyř částí – studií, které se věnují samostatným tématům a přibližují milostné sochy a obrazy uctívané v jednotlivých pražských kostelech a poutních kaplích v barokní Praze. Podrobně popisuje jejich vzhled a seznamuje  s  historií, problematikou výroby a tisku, cenzurou a v závěru přináší soupis pražských tiskařů a rytců a dalších řemeslníků a obchodníků majících vliv na výrobu či obchod se svatými obrázky. 

Holečková, Z., Holna, J.: Česká a československá nouzová papírová platidla (1914-1945)

Ze sbírky Národního muzea. Národní muzeum, Praha, 2015. Numismatické oddělení Národního muzea se snažilo touto publikací představit poměrně reprezentativní kolekci nouzových platidel nacházející se v jeho sbírkách. Publikace není ale pouhým soupisem numismatického materiálu, ale rovněž je zde shrnuta a popsána problematika nouzových platidel v širším historickém a peněžně – historickém kontextu. Jedná se o přitažlivé téma nejen pro numismatiky a sběratele, ale též pro širší veřejnost mimo jiné i z hlediska líbivosti týkající se použitých materiálů (často se jedná o cenné kovy mincí a medailí) a netradičnímu vzhledu.Druhá část publikace je věnována podrobnému katalogu řazenému abecedně dle lokalit a doplněnému přehlednými fotografickými přílohami.Kniha je jistě velkým přínosem pro badatele z oborů numismatiky a notafilie, ale atraktivním zpracováním může být zajímavá i pro rozšíření obzorů laické veřejnosti.