youtube mostmuzeum facebook twitter

Knihovní řád

Vnitřní předpis OMGMO č.: 005

Ze dne 21. 01. 2019

Č. j.: 00169/2019/OMGMO

 

KNIHOVNÍ ŘÁD

KNIHOVNY OBLASTNÍHO MUZEA A GALERIE V MOSTĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Č. EVIDENCE MK ČR 1156/2002, SIGLA MOE 002

 

I - Základní ustanovení

Poslání knihovny a právní zakotvení

I. 1 Knihovna Oblastního muzea a galerie v Mostě, p. o. (dále jen OMGMO) je v souladu s jeho zřizovací listinou veřejně přístupnou základní knihovnou se specializovanými fondy /specializovanou knihovnou ve smyslu § 3, odst. c./d. zákona č.257/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

I. 2 Posláním knihovny OMGMO je shromažďovat, evidovat, zpracovávat a zpřístupňovat literární dokumenty sbírkové povahy, dokumenty dokládající kulturní, společenské, hospodářské, technické a jiné činnosti v regionu, dále pak regionální dokumenty z oborů přírodních věd a jiné dokumenty potřebné pro odbornou práci zaměstnanců muzea i odborné veřejnosti. Veškerou svou činností přispívá k uchovávání kulturního dědictví, k rozvoji vědy, kultury a ke vzdělávání a výchově občanů.

I. 3 Činnost knihovny se řídí následujícími právními předpisy:

a) zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách, v platném znění

b) vyhláškou Ministerstva kultury č.88/2002 Sb. k provádění zákona č.257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, v platném znění

c) zákonem č.122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších předpisů

d) zákonem č.121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů

e) zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

I. 4 Muzejní knihovna je převážně knihovnou prezenční.

 

II - Knihovní fondy

II. 1 Knihovní fond je rozdělen na dvě části:

a) Sbírkový fond - obsahuje dokumenty sbírkové povahy a je přihlášen v centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury ČR (CES) a podléhá ustanovením zákona č.122/2000 Sb. Konkrétně se jedná o: Písemnosti a tisky - Ruk, Knihy (Staré tisky) - St. t. (tisky do roku 1800), Ostatní konzervační fond - OKF (tisky z let 1801-1860, zajímavé a vzácné tisky po roce 1861, dokumenty pocházející z pozůstalostí významných regionálních osobností apod.), Regionální literatura - RK (literatura pocházející a vztahující se k regionu Mostecka, Krušných hor, Českého středohoří a v menší míře dalších sousedních oblastí; obecně severních Čech a přilehlých území za hranicemi v Sasku – Euroregion; Montan-region - literatura postihující vztah Čechů a Němců v regionu Mostecka a severních Čech a život národnostních menšin v regionu).

b) Specializovaný fond - obsahuje dokumenty vztahující se k odborné činnosti a sbírkovému fondu muzea vydané po roce 1861 (včetně). Zvláště se jedná o následující obory: Regionální literatura, která široce postihuje veškeré obory lidské činnosti a přírodních věd na Mostecku anebo má vztah k Mostecku, případně celým severním Čechám, avšak není zařazena do sbírkového fondu. Dále historie, pomocné vědy historické, umění, literární dějiny, technika, přírodní vědy (zoologie, botanika, paleontologie, geologie, entomologie, ochrana přírody a krajiny, a d.) a jiných oborů souvisejících s odbornou činností muzea a uchovávaných podsbírek. Tento fond dále obsahuje periodika zaměřená na výše uvedené obory.

Knihovní fond je doplňován podle akvizičního plánu a aktuálních potřeb muzea.

II. 2 Knihovní fondy se půjčují především prezenčně ke studiu ve studovně. Absenčně lze zapůjčit dokumenty odborným pracovníkům muzea a ve výjimečných případech i ostatním uživatelům.

II. 3 Ze specializovaného fondu je možné formou dlouhodobých výpůjček vytvářet studijní příruční knihovny pro jednotlivé odborné pracovníky muzea.

II. 4 Uživatelé knihovny jsou povinni knihovní fondy chránit a nesmějí je poškozovat.

 

III - Uživatelé knihovny – jejich práva a povinnosti

III. 1 Uživatelem knihovny OMGMO se stává osoba starší 15 let nebo osoba mladší 15 let v doprovodu dospělé osoby po registraci u pracovníků knihovny. Knihovna postupuje při zpracovávání osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR).

III. 2 Uživatelé knihovny jsou povinni se řídit tímto Knihovním řádem a pokyny pracovníků knihovny a Návštěvním a Badatelským řádem OMGMO.

III. 3 Uživatelé knihovny se mohou pohybovat v určených prostorách. Do ostatních částí platí přísný zákaz vstupu.

Dále je badatelům zakázáno otevírat skříně, vyjímat knihy a manipulovat s vybavením knihovny.

V prostorách knihovny jsou uživatelé povinni zachovávat klid, čistotu a pořádek. Není dovoleno v těchto prostorách kouřit, jíst, hlasitě mluvit či jinak hlučet. 

Uživatelé jsou povinni podrobit se stanoveným kontrolním opatřením knihovny a muzea – tj. odložit velká zavazadla do skříněk v návštěvnickém prostoru, dále na požádání předložit platný osobní doklad a umožnit nahlédnutí do příručního zavazadla.

Osobám, které nedodržují Knihovní řád a pokyny pracovníka knihovny nebo nešetrně zacházejí s vypůjčeným materiálem, může být přístup do knihovny zamezen.

III. 4 Do prostor knihovny nemají přístup osoby v podnapilém či znečištěném stavu, pod vlivem jiných omamných látek nebo ozbrojené (legálně drženou zbraň lze uložit v budově do trezoru) a dále zvířata. Do prostor knihovny se nesmějí nosit ani ukládat nebezpečné látky, zbraně, snadno vznítitelné materiály a podobně.

III. 5 Uživatelé mají nárok na jedno místo ve studovně. V případě plného obsazení míst ve studovně jsou povinni vyčkat na jejich uvolnění mimo prostory knihovny či se objednat v knihovně na jiný termín.

III. 6 Čtenáři nesmějí vyjímat katalogizační lístky z katalogů ani na ně psát. Nesmí jakýmkoliv způsobem zasahovat do zapůjčeného materiálu, zejména do něj vpisovat poznámky, podtrhávat nebo zvýrazňovat text, malovat, vytrhávat listy, znečisťovat jej apod.

III. 7 Badatel je ve svých vědeckých nebo jiných pracích povinen uvést jako zdroj knihovnu

Oblastního muzea a galerie v Mostě, p. o. a signaturu sbírkového fondu. Dále je povinen v případě publikování své práce zaslat knihovně jeden její výtisk, pokud čerpal při svém studiu ze sbírkového fondu knihovny muzea.

IV – Ochrana osobních údajů badatelů knihovny OMGMO 

Dle § 13 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a 

Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR) 

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p. o. (dále jen knihovna)

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu: 

Povinné identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo občanského průkazu 

Nepovinné kontaktní údaje:  e-mail, telefon

Služební údaje: evidenční číslo badatele

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů při opakované návštěvě knihovny. Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Jedná se o oprávněný zájem správce při ochraně knihovních fondů – pro řádné zajištění ochrany knihovního fondu musí mít knihovna dostatečné množství údajů k jednoznačné identifikaci uživatele, kterému je knihovní dokument půjčován.

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování. 

Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených.  

Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Kamerový systém v knihovně

V knihovně je zaveden kamerový systém. Kamera je umístěna takový způsobem, aby plnila účel, a nezasahuje nepřiměřeně do soukromí badatele. Jedná se o oprávněný zájem správce – monitorování veřejných prostor kamerovým systémem za účelem zvýšení bezpečnosti veřejného prostoru a ochrany majetku, zejména knihovního fondu před odcizením či zničením. Ochrana knihovního fondu je významným veřejným zájmem a jako takový převažuje nad individuálním zájmem subjektu, aby nebyl monitorován, zejména proto, že záznamy nejsou zveřejnovány, přístup k nim má pouze pracovníci knihovny, jsou užívány pouze v souladu s účelem a nejsou pořizovány žádné záznamy časové pro uchování.

Doba uchování osobních údajů

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu existence muzejní knihovny z důvodu zachování kontinuity historie knihovny. Jedná se zároveň o historickou evidenci regionálních autorit – speciální režim muzejních knihoven a tedy oprávněný zájem správce. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb.

Zabezpečení osobních údajů

Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

Další informace

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR).

V – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

V. 1 Badatel je povinen dbát veškerých bezpečnostních předpisů, Požárního řádu a řídit se pokyny pracovníka knihovny. Požární řád vypracovaný pro knihovnu je viditelně umístěn v prostoru studovny a badatel je povinen se s ním seznámit při registraci.

V. 2 Uživatelům knihovny je přísně zakázáno dotýkat se či jakkoliv manipulovat s technickým vybavením studovny – tj. s ventily a uzávěry topných těles, osvětlovací technikou, elektroinstalací (jističe, elektrické zásuvky, vedení elektrického proudu atd.), hasicím přístrojem (mimo případu hašení požáru – viz Požární řád) a okny. S případnými požadavky (větrání apod.) se obrátí na pracovníka knihovny.

 

VI - Výpůjční řád a další služby

VI. 1 Knihovna půjčuje ze svých fondů knihy a další dokumenty mimo-muzejním badatelům k prezenčnímu studiu pouze do studovny. Vzácné tisky a rukopisy jsou z běžného půjčování vyňaty a mohou být půjčeny pouze za podmínek stanovených OMGMO.

VI. 2 Veškeré výpůjčky se uskutečňují pouze prostřednictvím pracovníků knihovny.

VI. 3 Badatel je povinen se zdržovat pouze v prostorách studovny a dodržovat pokyny pracovníka knihovny. Badatel, který není pracovníkem muzea, vyplní při první návštěvě přihlášku čtenáře, kde pravdivě uvede jméno, příjmení, číslo průkazu totožnosti, datum narození, trvalé bydliště, telefon, e-mail a další údaje. Svým podpisem se zavazuje dodržovat Knihovní řád.

VI. 4 Maximum souběžně zapůjčených vázaných svazků nebo jednotlivých čísel periodik do studovny je stanoveno na 20 ks. Při potřebě vyššího počtu souběžně zapůjčených svazků je rozhodnutí o svolení ponecháno na pracovníkovi knihovny. Vzácné materiály se půjčují pouze jednotlivě, maximálně do počtu 5 kusů.

VI. 5 Mimo prostory studovny si mohou půjčit knihy a jiné materiály na svá pracoviště pouze zaměstnanci muzea, kteří za ně odpovídají po celou dobu výpůjčky. Zaměstnanec stvrzuje převzetí knihy svým podpisem do knihy výpůjček. Na žádost knihovny jsou zaměstnanci povinni konkrétní svazky okamžitě vrátit a umožnit jejich studium dalším uživatelům. Rovněž je nesmějí půjčovat třetím osobám.

VI. 6 Před ukončením pracovního poměru je zaměstnanec muzea povinen prokázat se potvrzením, že nemá žádné závazky vůči knihovně OMGMO. Potvrzení vydá pracovník knihovny.

VI. 7 Ve zcela výjimečných a řádně zdůvodněných případech může povolit ředitel OMGMO absenční zápůjčku dokumentů ze specializovaného fondu s vročením po roce 1900 i mimo-muzejním uživatelům s tím, že podmínky takové zápůjčky budou stanoveny ad hoc.

VI. 8 Půjčování k výstavním účelům jiné organizaci lze uskutečnit pouze na základě řádné smlouvy o výpůjčce, podepsané ředitelem OMGMO.

 

VII - Meziknihovní výpůjční služba

Knihovna na požádání uživatele zprostředkuje půjčení dokumentu, který není v jejích fondech, meziknihovní výpůjční službou (MVS). Tato služba se však nevztahuje na sbírkové fondy knihovny a na poškozené knihy a periodika.

 

VIII - Informační a bibliografické služby

Knihovna buduje a zpřístupňuje informační aparát ve formě různých druhů katalogů a kartoték a v bázi elektronických katalogů. Poskytuje veřejnosti ústní i písemné informace faktografického, bibliografického, referenčního a knihovnického charakteru. Odborné kartotéky knihovny nejsou veřejně přístupné.

 

IX - Kopírovací služby a pořizování reprodukcí

IX. 1 Knihovna poskytuje kopírovací služby – kopie jsou pořizovány na běžném kopírovacím přístroji. Kopie jsou určeny pouze pro osobní potřebu žadatele, který je povinen s nimi zacházet v souladu s příslušnými ustanoveními autorského zákona.

IX. 2 Pracovník knihovny je oprávněn určit, které materiály mohou být z  kopírování vyloučeny, například z důvodu rizika dalšího poškození, případně je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy a podobně.

IX. 3 Ceny kopií jsou uvedeny v Ceníku služeb. (příloha č. 1).

IX. 4 Badatel smí s výslovným svolením pracovníků knihovny pořídit reprodukce zapůjčených knih vlastním přístrojem, pokud tento přístroj neovlivní fyzický stav knihy.

 

X - Počítačové pracoviště

X. 1. Počítačové pracoviště knihovny je určeno k bezplatnému využívání elektronických informačních zdrojů (včetně CD, DVD) knihovny muzea a ke zpřístupnění volně dostupných bibliografických dat z internetu apod. Nelze jej využívat k soukromým účelům, které nesouvisí s bádáním (např. zábava, erotika, sport apod.).

X. 2. Badatel nesmí zapínat ani vypínat počítač ani jeho další technické příslušenství (tiskárnu apod.). Uživateli je zakázáno používat na počítačích v knihovně muzea jiné programové vybavení než to, které je mu v nabídce poskytnuto. Je zakázáno do počítače instalovat jakýkoli software.

X. 3. Veškeré získané informace a data (v jakékoliv formě a na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a jeho studijním účelům. Není dovoleno je dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, prodávat nebo jinak využívat.

X. 4 Uživatel nese plnou zodpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače – například za škody vzniklé neodbornou manipulací, nebo způsobených jím zanesenými viry.

X. 5 Provoz sítě knihovny muzea (počítače) může být omezen nebo přerušen z důvodů nezbytné údržby sítě (počítače), případně z jiných závažných důvodů.

X. 6 Při využívání internetu je badatel povinen brát ohled na ostatní uživatele knihovny a případně akceptovat časový limit určený knihovnou.

 

XI - Poplatky a náhrady

XI. 1 Základní služby poskytuje knihovna zdarma. Účtuje však uživatelům ostatní náklady spojené s vyřizováním jejich požadavků jako např. poštovné u MVS apod. Dále ukládá uživatelům pokuty za nedodržení termínu vrácení výpůjček (viz Ceník služeb, příloha č. 1).

XI. 2 Poplatky za kopírovací služby jsou stanoveny v Ceníku služeb.

XI. 3 Náhrady za uživatelem poškozené nebo ztracené knihy a jiné dokumenty lze uskutečnit následující formou:

a) uvedením do původního stavu (odborné restaurování na vlastní náklady)

b) dodáním neporušeného výtisku téhož díla ve stejném vydání a vazbě

Pokud ani jedna z uvedených možností nepřipadá v úvahu, pak knihovna bude požadovat:

c) dodání vázané kopie či plné uhrazení nákladů na její pořízení

d) dodání jiného vydání téhož díla

e) dodání jiného díla srovnatelné hodnoty

f) finanční náhradu dle aktuální tržní ceny díla

XI. 4 Jestliže uživatel neodbornou manipulací s technickými prostředky knihovny (výpočetní technika, čtecí zařízení, atd.) poškodí tato zařízení, uhradí veškeré náklady spojené s opravou či pořízením nového zařízení (v případě neopravitelného poškození).

XI. 5 Do doby vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

XII - Závěrečná ustanovení

XII. 1 Nedílnou součástí tohoto řádu jsou přílohy:

Příloha č. 1: Ceník služeb knihovny OMGMO

Příloha č. 2: Žádost o souhlas s použitím vlastního reprodukčního zařízení

Příloha č. 3: Badatelské dny pro mimo-muzejní badatele

Příloha č. 4: Depozitární režim v depozitáři sbírkového fondu knihovny a ve skladu specializovaného fondu knihovny OMGMO

XII. 2 Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2019

XII. 3 Knihovní řád ze dne 1. 4. 2017 se tímto ruší.

 

 

V Mostě dne 21. 1. 2019                                                                          Mgr. Michal Soukup

                                                                                                                    Ředitel OMGMO

 

 

 

Příloha č. 1 Knihovního řádu OMGMO

 

CENÍK SLUŽEB KNIHOVNY OBLASTNÍHO MUZEA A GALERIE V MOSTĚ, P. O. - SMLUVNÍ CENY

Knihovna poskytuje reprografické služby pro badatele za účelem kopírování informací v souladu s autorským zákonem. V případě zvýšených nároků na kvalitu obrazových příloh apod. je možné požádat o zhotovení kvalitních fotokopií odborné pracovníky OMGMO. K vlastní ceně služeb se dle autorského zákona účtuje přirážka 0,20 Kč (za černobílou stránku) nebo 0,40 Kč (za barevnou stránku). Částky jsou odváděny příslušnému kolektivnímu správci tak, jak je stanoveno výše uvedeným zákonem.

Poplatky kolektivnímu správci jsou předem zahrnuty v níže uvedených cenách

1) Kopírování

formát A4: jednostranný 2,00,- Kč

oboustranný 4,00,- Kč

formát A3: jednostranný 4,00,- Kč

oboustranný 8,00,- Kč

2) Tisk materiálů z internetu

formát A4: jednostranný 2,00,- Kč

 

Příloha č. 2 Knihovního řádu OMGMO

ŽÁDOST O SOUHLAS S POUŽITÍM VLASTNÍHO REPRODUKČNÍHO ZAŘÍZENÍ

Žádám tímto dle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, o umožnění využití vlastního reprodukčního zařízení (fotoaparát nebo skener) pro svou osobní potřebu. 

Účel: Úřední, studijní, soukromý

Jméno, příjmení a č. čtenáře:

Fond, sbírka, sign., popřípadě p. č.: 

Prohlašuji, že reprodukce pořízené pomocí vlastního reprodukčního zařízení budu využívat pouze pro svou vlastní studijní potřebu a nebudu je publikovat. Současně prohlašuji, že v případě zájmu o publikování mnou pořízených reprodukcí jsem povinen muzeu zaplatit reprodukční poplatek podle Ceníku služeb poskytovaných muzeem, popř. požádat muzeum o jeho prominutí. Současně jsem si vědom nezbytnosti vyrovnání případných autorských práv a práv souvisejících.

Souhlasím se zákazem používání blesku u fotoaparátu.

Datum:

Podpis badatele:

Podpis knihovnice Oblastního muzea a galerie v Mostě, příspěvkové organizace

 

Příloha č. 3 Knihovního řádu OMGMO

BADATELSKÉ DNY PRO MIMOMUZEJNÍ BADATELE 

Úterý-Středa:              8.00-11.00           12.00-15.00

Pátek:                         8.00-11.30

Nutná je předchozí domluva telefonická, elektronickou poštou či osobní. V případě předchozí individuální domluvy je možnost prodloužení doby v badatelských dnech v úterý a ve středu do 18.00.

  

Příloha č. 4 Knihovního řádu OMGMO

DEPOZITÁRNÍ REŽIM V DEPOZITÁŘI SBÍRKOVÉHO FONDU KNIHOVNY A VE SKLADU SPECIALIZOVANÉHO FONDU KNIHOVNY OMGMO

Vychází ze zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy.

Depozitární režim stanoví:

pohyb osob v prostorách depozitářů a skladů knihovny; zabezpečení fondů před škodlivým vlivem prostředí; manipulaci s dokumenty a jiné.

1) Pohyb osob v prostorách depozitáře sbírkových fondů a skladů knihovny

Přístup do těchto prostor má pouze knihovnice a ostatní osoby pouze v jejím doprovodu.

Není-li možno jinak, může knihovnice pověřit jiného pracovníka muzea o doprovod cizí osoby (údržbářské práce, zabezpečovací technika, úklid apod.)

V ostatních případech je možný vstup do depozitáře a skladů pouze komisionálně s tím, že je tento vstup zaznamenán do depozitárního sešitu (uložen v depozitáři sbírkových fondů).

Pracovnice muzea pověřené úklidem jsou knihovnicí uvedeny do skladových prostor, po dobu úklidu jsou však z praktických důvodů ponechány samostatně. Po ukončení prací se zapíší do depozitárního sešitu (viz výše). Následně jsou sklady knihovnicí překontrolovány a uzamčeny.

2) Zabezpečení a ochrana fondu před škodlivým vlivem prostředí, sledování aktuálního stavu prostředí v depozitáři sbírkových fondů knihovny a ostatních skladů

Denně je pracovníkem knihovny kontrolován stav všech prostor knihovny (s důrazem na uzavření oken, identifikaci stop cizího vniknutí, havárie apod.).

V depozitáři sbírkových fondů je denně zaznamenávána do depozitárního sešitu teplota a relativní vlhkost. Dále pak pohyb cizích osob a jiné události, které se vymykají běžnému provozu. V depozitáři sbírkových fondů se větrá minimálně, a to za suchého a chladného počasí. Důvodem je nutnost zachování stabilní vlhkosti a teploty bez výraznějších výkyvů, dále venkovní prašnost nebo riziko průniku hmyzu z přilehlého parku apod. Větrání se provádí především dveřmi přes ostatní prostory knihovny.

3) Manipulace se sbírkovými fondy knihovny

Dokumenty sbírkové povahy mohou být z depozitáře vyňaty jen za přítomnosti pracovníka knihovny nebo komisionálně. Před uzavřením knihovny jsou historické sbírkové fondy ukládány zpět do depozitáře a nejsou ponechávány v prostorách studovny a pracovny. Výjimku tvoří dokumenty vystavené na výstavách a v expozicích muzea. Výpůjčky sbírkového fondu mimo budovu podléhají zvláštnímu režimu.

Pokud odborný zaměstnanec muzea na nezbytně nutnou dobu potřebuje zapůjčit sbírkový dokument do pracovny mimo prostory knihovny, je povinen předem podepsat vnitřní reverz o převzetí.