youtube mostmuzeum facebook twitter

Muzeum

Muzeum dnes sídlí v budově bývalého německého reálného gymnázia. Architektonicky významná stavba byla dokončena v roce 1913 a gymnáziu sloužila až do roku 1945, kdy sem byla umístěna střední průmyslová škola. Ta využívala budovu až do roku 1981. Teprve od roku 1982 bývalá škola patří muzeu - veřejnosti byla slavnostně zpřístupněna po rozsáhlé rekonstrukci dokončené v roce 1996. Zaměření muzea je především regionální - hlavní sběrnou a badatelskou oblastí je území bývalého okresu Most s přesahy do okresů okolních.

Z hlediska geomorfologického muzeum sleduje tři významné krajinné celky - Krušné Hory, západní část Českého Středohoří a Mosteckou pánev, jejichž přírodu a historii aktuálně postihují tři přírodovědné a tři společenskovědní stálé výstavy.

Pod správou muzea byl v letech 1964-2005 také zámek v Litvínově a v letech 2000-2013 Památník obětem II. světové války v Mostě v budově bývalého krematoria na Městském hřbitově v Mostě

Historie

Stadtmuseum Brüx
Historie mosteckého muzea se začala psát v roce 1888, kdy na základě výzvy starosty města byla uvolněna místnost pro shromažďování sbírek. Městský úředník Otto Scharf byl pověřen sepisováním darovaných předmětů a péčí o ně. Hlavní zájem byl orientován na německou část obyvatel města - jejich dějiny, vlastivědu i folklór. Muzeum sice de facto existovalo, avšak nevyvíjelo žádnou jinou činnost. Proto byl po několika letech budování sbírky ustaven dne 2. ledna 1894 Spolek přátel muzea v Mostě (Verein des Museumsfreunde Brüx), který začal činnost muzea koordinovat. Pro výstavní účely se jim podařilo zajistit prostory v budově v ulici U Masných krámů (později Švermovy) č. p. 187 (bývalé piaristické gymnázium). Roku 1938, kdy docházelo k obsazování pohraničí, došlo ke zrušení konkurenčního českého Podkrušnohorského muzea a předání jeho sbírek do správy Městského muzea v Mostě. Když roku 1944 procházelo Mostecko obdobím intenzivního bombardování chemických závodů v Záluží, přesunuly se exponáty do sklepů zámku v Milešově, odkud se většina z nich vrátila po konci války.

Městské muzeum
V první polovině padesátých let došlo k rozdělení muzea a vzniku dvou samostatných institucí: Městského muzea v Mostě a Městského archivu v Mostě.

Okresní muzeum
Rok 1964 přinesl další sloučení, tentokrát se k mosteckému muzeu připojilo litvínovské a ustanovilo se Okresní muzeum v Mostě. Sídlem muzea bylo stále bývalé piaristické gymnázium. Přírodovědné pracoviště nalezlo útočiště v budově bývalého valdštejnského zámku v Litvínově. Roku 1965 převzalo muzeum sbírky zrušeného muzea v Hoře Svaté Kateřiny. Následná likvidace Starého Mostu kvůli těžbě hnědého uhlí si vynutila dvoje stěhování v rámci města, nakonec se muzeum ukotvilo v dnešní budově bývalého německého reálného gymnázia v ulici Československé armády č. p. 1360.

Oblastní muzeum
Po územně správní reformě se zřizovatelem stal nově vzniklý Ústecký kraj (2003) a v souvislosti s tím došlo k přejmenování muzea.

Zrekonstruovanou stavbu krematoria na městském hřbitově, kam byl umístěn Památník obětem II. světové války v Mostě spravovalo muzeum v letech 2000–2014

Expozice

Přírodovědné
• Geologie severozápadních Čech
• Přírodou severozápadních Čech (v rekonstrukci)

Společenskovědní
• Ulrika von Levetzow. Anděl v třpytu par. (poslední velká láska J. W. Goetha)
• Ze života obyvatel Krušnohoří ("studijní depozitář")

Galerie výtvarného umění
• Poklady výtvarného umění Mostecka (14-16. století)

Knihovna

Knihovna Oblastního muzea v Mostě vznikla se založením Spolku přátel muzea v Mostě roku 1888, kdy mezi první dary muzeu patřily právě knihy, které se staly základem jejího fondu. Ze zámku v Třebívlicích získala knihovna svazky baronky Ulriky von Levetzow – celkem 3572 kusů. Knihovna dále obohacovala svůj fond z darů významných osobností Mostecka, zrušených a následně sloučených muzeí a také z knihoven piaristického gymnázia a německého reálného gymnázia. V současné době vlastní knihovna okolo 40 tisíc svazků (3 600 sbírková část).

Vzácné exempláře

Rukopisy
• mariánský traktát Arnošta z Pardubic (2. polovina 14. století)
• graduál Jakuba z Plzně (1537–1544)
• kniha mistrovských zkoušek cechu mosteckých krejčí (od roku 1576 do 1. poloviny 19. století)
• Bible vytištěná v Norimberku (1478) - nejstarší inkunábule

Sbírka regionální literatury
• vzorkovník na výrobu krušnohorských hraček ze zrušené hračkárny v Horním Jiřetíně (1870)