youtube mostmuzeum facebook twitter

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Název organizace

Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace

 

2. Důvod a způsob založení

Organizace byla zřízena Krajským úřadem Ústeckého kraje na základě zřizovací listiny.

Zřizovací listina

Dodatky ke zřizovací listině

IČ zřizovatele: 00080730

Internetové stránky zřizovatele: https://www.kr-ustecky.cz

 

3. Organizační struktura

Organizační schéma 

 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa:

Čsl. armády 1360/35, 434 01 Most

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Čsl. armády 1360/35, 434 01 Most

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Čsl. armády 1360/35, 434 01 Most

4.3 Úřední hodiny: 

Po-Pá 8:00-13:00, ostatní termíny dle přechozí domluvy

4.4 Telefonní čísla:

+420 4120242

4.5 Čísla faxu

-

4.6 Adresa internetové stránky:

https://www.muzeummost.cz

4.7 Adresa e-podatelny:

info@omgm.cz

4.8 Další internetové stránky

Kontakty na pracovníky muzea najdete ZDE

 

5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 3938491/0100

IBAN CZ04 0100 0000 0000 0393 8491 (SWIFT: KOMBCZPPXXX)

 

6. IČ organizace

IČ: 00080730

 

7. DIČ organizace

Nejsme plátci DPH

 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Návštěvní řád

Knihovní řád

Zpráva o činnosti za rok 2017

Zpráva o činnosti za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2019

8.2 Rozpočet

Rozpočet na rok 2020

Střednědobý výhled rozpočtu v letech 2021 - 2022

Rozpočet na rok 2019

Střednědobý výhled rozpočtu v letech 2020 - 2021

 

9. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. je možno podat přímo na adrese sídla organizace.

Způsob podání žádosti:

a) žádosti sdělené telefonicky:

-    jsou vyřizovány neformálně, bezodkladně a bezplatně

-    současně platí, že telefonické vyřízení žádosti je omezeno hovorem v délce nejvýše 5 minut, je-li třeba více času ke sdělení informace, pak je žadatel vyzván k podání písemné žádosti

b) žádosti podané ústně-osobně

-    jsou vyřizovány neformálně

-    v délce do 30 minut jsou účtovány pouze případné technické náklady (kopírování apod.)

c) žádosti podané písemně (poštou nebo e-mailem)

-    podléhají formalizovanému postupu, a to i v případě, kdy žadateli nebyla ústní žádost uspokojivě vyřízena a on znovu písemně požádá o tutéž informaci

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti lze podat ústně v sídle organizace, telefonicky na telefonních číslech organizace, nebo písemně.

Za písemnou žádost se považuje žádost, ze které je zřejmé,

-    že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona

-    kdo ji činí (fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla), adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa

-    komu je určena

 

11. Opravné prostředky

 V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. lze odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 16). Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a) lze podat do 30 dnů od:
- odkázání na zveřejněnou informaci (§ 6)
- odložení žádosti (§ 14 odst. 5 písm. c)
- sdělení o výši úhrady za poskytnutí informace (§ 17 odst. 3)

Odvolání i stížnost se podávají k nadřízenému orgánu (Ústecký kraj) prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace.

 

12. Formuláře

Další informace o náležitostech žádosti naleznete zde:

https://www.mvcr.cz/clanek/jak-zadat-o-informace-453908.aspx%20

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životnívh situací

---

 

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

122/2000 Sb., 483/2004 Sb. (o ochraně sbírek muzejní povahy a následující)
257/2001 Sb. (knihovní zákon)
563/1991 Sb. (o účetnictví)
586/1992 Sb. (o daních z příjmů)
106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím)
101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů)
320/2001 Sb. (o finanční kontrole)
134/2016 Sb. (o veřejných zakázkách)
89/2012 Sb. (občanský zákoník)

14.2 Vydané právní předpisy

-----

 

15. Úhrady za poskytování informací 

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 

Náklady na pořízení kopií:

Černobílá kopie a tisk jednostranného formátu A4             1,80 Kč
Černobílá kopie a tisk oboustranného formátu A4              2,80 Kč
Černobílá kopie a tisk jedné strany formátu A3                  2,80 Kč
Černobílá kopie a tisk oboustranného formátu A3              4,80 Kč
Barevná kopie a tisk jednostranného formátu A4               8,00 Kč
Barevná kopie a tisk oboustranného formátu A4              12,00 Kč
Barevná kopie a tisk jednostranného formátu A3             12,00 Kč
Barevná kopie a tisk oboustranného formátu A3              24,00 Kč
Skenování jedné strany formátu A3, A4                             0,90 Kč

Pro kopii jiného formátu se úhrada stanoví ve výši skutečných nákladů na pořízení kopií.

 

Náklady na pořízení technických nosičů dat:

CD                                     8,70 Kč
DVD                             5,80 Kč
Blue-Ray 25 GB                   42,50 Kč
Flash disk 8 GB                 200,00 Kč

Pro pořízení jiného technického nosiče bude úhrada stanovena dle výše skutečných nákladů na pořízení technických nosičů dat.

 

Náklady na odeslání informací žadateli:

Balné (obálky C6, DL)   10,00 Kč

Náklady na poštovné se hradí dle aktuálního ceníku a tarifů České pošty.

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací:

Za mimořádné rozsáhlé vyhledávání informací není považováno vyhledání nepřesahující 30 minut práce. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací je požadována úhrada nákladů ve výši 133,00 Kč za každou další započatou půlhodinu práce související s takovým mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace.

Náklady neuvedené:

V případě poskytnutí informace v jiných formátech a jazycích a tedy nutného vynaložení jiných nákladů (například i durhu a formátu papíru, způsobu balného apod.), se úhrada stanoví ve výši skutečných nákladů.

Ostatní:

Částka v korunách za poskytnutí informace bude zaokrouhlována vždy na celé číslo směrem dolů. Nepřesáhne-li částka za poskytnutí informace výši 20,00 Kč v rámci jedné žádosti, úhrada nákladů nebude požadována.

Ceník platný od 17.8.2020

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

-----

 

16. Licenční smlouvy

-----

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy ZDE