youtube mostmuzeum facebook twitter

Dotazy

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dotaz žadatele:

1/  Zda již byla v Oblastním muzeu a galerii v Mostě, příspěvkové organizaci, dokončena mimořádná inventarizace sbírkových fondů nařízená Příkazem ředitele č. 004-2015 - Opatření ve věci inventarizace sbírkových fondů ze dne 1. 6. 2015.

2/   Pokud byla dokončena, k jakému datu a s jakým výsledkem?

3/   Pokud nebyla dokončena, kdy se její dokončení předpokládá?

 

Odpověď (stanovisko)

1) K 31. 12. 2016 dokončena inventarizace všech podsbírek sbírkového fondu knihovny Oblastního muzea v Mostě, tj. podsbírek 18 – Knihy (Staré tisky), 19 – Písemnosti a tisky, 24 – Ostatní konzervační fond, 25 – Regionální literatura.

2) A ke stejnému datu také inventarizace skupiny Historický nábytek z podsbírky 16 – Umělecké řemeslo.

3) K 30. 11. 2019 dokončena inventarizace podsbírky 14 – Militária.

4) K 24. 11. 2021 dokončena inventarizace modelů, které patří do podsbírek 25 – Různé a 11 – Etnografická.

5) Dokončená inventarizace je dále ve fondech podsbírek 9 – Archeologická, 10 – Historická (skupina Textil), 13 – Numizmatická, 16 – Umělecké řemeslo (skupina keramika, porcelán, kovy), 17 – Uměleckoprůmyslová práce, 23 – Věda, technika a průmyslová výroba. Zde však probíhají závěrečné kontrolní revize pořízených záznamů tak, aby protokolárně mohlo být vše uzavřeno k datu 31. 8. 2023.

Zodpovídá: Mgr. Michal Soukup

Vytvořeno: 5. 5. 2023

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dotaz žadatele:

27.4.2020

Stížnost na postup při vyřizování žádosti

„Povinný subjekt odpověděl sdělením čj. 1535/2020/OMGMO ze dne 20.7.2020, doručeným 23.7.2020, kterým k bodu 1 poskytl smlouvu na provedení restaurování.

„K bodu 3. povinný subjekt informaci nepodal, aniž by vydal rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.“

„Na postup při vyřizování žádosti podávám stížnost podle § 16a InfZ.“

 

Odpověď (stanovisko):

Zaslání chybějícího Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace/informací.

 

Přílohy:

Stížnost na postup při vyřizování žádosti 24.7.2020

Rozhodnutí č.j. 01657/2020/OMGMO a Rozhodnutí č.j. 01658/2020/OMGMO ze dne 31.7.2020

Zodpovídá: Mgr. Michal Soukup

Vytvořeno:  31.7.2020 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotaz žadatele:

4.8.2020

Odvolání proti rozhodnutí čj. 01658/2020/OMGMO

„Povinný subjekt odpověděl sdělením č.j. 1535/2020/OMGMO ze dne 20.7.2020, doručeným 23.7.2020…… Informace k bodu 2 a 3 nepodal, aniž by vydal rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.“

Proti rozhodnutí podávám odvolání podle § 16 odst. 1 InfZ z těchto důvodů:

1.       V rozhodnutí chybně uvádí dataci původní žádosti o poskytnutí informací na 5.5.2020, ačkoli správně je 13.7.2020

2.       Ve svém odůvodnění nesprávně uvádí odkaz na právní předpisy ve věci autorských práv k autorskému dílu

3.       Jako projektový partner v rámci projektu „Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří“ si s německým partnerem nevyjasnil některé otázky ve věci restaurování českých děl v zahraničí

4.       Podle smlouvy o restaurování (v příloze) OMGM má fyzicky disponovat dokumentací s obsahově a časově neurčeným právem na užívání

5.       Informacemi disponuje, ale odmítá je poskytnout na základě vlastního a nesprávného výkladu právních předpisů.

6.       Zpochybňuje zákonnou povinnost disponovat určitým informacemi, což podle odvolatele neodpovídá díkci zákona č. 122/2000 Sb., o sbírkách muzejní povahy, v platném znění

7.       Zvolil z právního hlediska odlišný postup (tj. odmítnutí informací), když k jiným dílům téže kategorie byly informace již poskytnuty Lead partnerem projektu „Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří“.

Odpověď (stanovisko):

Ad 1)   Jedná se o překlep, který je však v kontextu rozhodnutí č.j. 01658/2020/OMGMO i průvodního dopisu č.j. 01657/2020/OMGM:O snadno rozpoznatelný.

Ad 2)   Odvolatel nerozporuje znění rozhodnutí, jen se domnívá, že mělo být doplněno o odkazy na konkrétní paragrafy autorského zákona, které povinný subjekt neuvádí.

Ad3)      Jedná se o výtku, jejíž smysl povinnému subjektu uniká.

Ad4)    Povinný subjekt informacemi fyzicky disponuje – diplomová práce, o níž je řeč, byla povinnému subjektu zaslána zpracovatelem.

Ad5)    Zmíněná diplomová práce je originálním dokumentem, který je uložen na organizaci. Povinný subjekt se necítí být oprávněn tuto diplomovou práci jako autorské dílo třetí strany poskytovat dále, což bylo uvedeno v rozhodnutí.

Ad6)    Odvolatel předkládá vlastní podhled na smysl právních předpisů ve věci restaurování. Formulace celého oddílu nedovoluje povinnému subjektu více, než toto znění přijmout, aniž by bylo možné na něj jakkoli reagovat.

Ad7)    Povinný subjekt vycházel z předpokladu, že „Poskytnutí informace lze odmítnout nejen z důvodu právních, jež jsou taxativně vyjmenovány v § 7- § 11 zákona o svodnému přístupu, nýbrž i z důvodů faktických, které v zákoně z pochopitelných důvodů vyjmenovány nejsou.“ Tímto faktickým důvodem je podle povinného subjektu skutečnost, že diplomová práce, která svým obsahem jednoznačně a bez výhrad supluje jak restaurátorský záměr, tak i výslednou restaurátorskou zprávu, je autorským dílem třetí strany a jako takovou ji nelze poskytnou. To že Lead partner projektu již takové informace v identické podobě poskytnul, si povinný subjekt bohužel neověřil.

 

Přílohy:

Odvolání proti rozhodnutí čj. 01658/2020/OMGMO podle zák. č. 106/1999 Sb. (dále jen „InfZ“) – Umění pozdního středověku

Předání spisového materiálu ve věci odvolání ze dne 4.8.2020 podaného proti rozhodnutí č.j. 01658/2020/OMGMO ve věci žádosti o podání informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o podání informace podle zák. č. 106/1999 Sb. (č.j.01485/2020/OMGMO) ze dne 13.7.2020

Rozhodnutí č.j. 1535/2020/OMGMO

Stížnost na postup při vyřizování žádosti

Rozhodnutí č.j. 01657/2020/OMGMO a Rozhodnutí č.j. 01658/2020/OMGMO ze dne 31.7.2020

Poskytnutí informací č.j. 01929/2020/OMGMO ze dne 15.9.2020

Rozhodnutí Krajského úřadu ze dne 3.9.2020 – zrušení Rozhodnutí ze dne 31.7.2020, č.j.01658/2020/OMGMO

Zodpovídá: Mgr. Michal Soukup

Vytvořeno:  15.9.2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dotaz žadatele:

10.9.2020

V souvislosti se záměrem přijetí daru umělecké sbírky „Florsalon“ manželů ing. Petra Zemana a Evy Kunstové Ústeckému kraji žádám o informaci:

1.     Cestovní příkaz a vyúčtování pracovní cesty ředitele Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvková organizace, účastníka služební cesty na Tenerife (Španělsko), uskutečněné v době 7.-11.11.2016 k revizi a převzetí části daru Ústeckému kraji – umělecké sbírky FLORSALON …“

Odpověď (stanovisko):

Zaslání cestovního příkazu a vyúčtování služební cesty na Tenerife uskutečněné v době

od 7.-11.11.2016.

 

Přílohy:

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zodpovídá: Mgr. Michal Soukup

Vytvořeno:  11.9.2020

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dotaz žadatele:

11.9.2020

Doplnění žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/199 Sb. – č.j. 1906/2020/OMGM:

1.    Náklady na dopravu a ubytování vč. stravování, doložené kopií letenek a účtu za hotel…

2.    Údaje na stvrzence za nadváhu zavazadel

3.    Zaslání kopie protokolu, podle cestovní zprávy sepsaného a pořízeného z revize části sbírky, uložena na Tenerife.

Odpověď (stanovisko):

Ad1)    faktura v příloze

Ad2)    Stvrzenka za nadváhu zavazadel v originálním dokladu není bez údajů. Bohužel sken dokladu nelze provést s kvalitním textem, jelikož původní doklad je slabě vypsán. Originál dokladu Vám může být osobně poskytnut k nahlédnutí přímo v muzeu. Na stvrzence jsou informace o nadváze zavazadel – 4 kg, 24,- €. Na vyúčtování cestovního dokladu jsou uvedeny tyto „nutné vedlejší výdaje“ doklad č. 2

 24,- €

Ad 3)   požadovaný protokol nikdy nebyl zařazen do spisové agendy a tedy s ním ani nedisponujeme

 

Přílohy:

Faktura

Poskytnutí informací

Zodpovídá: Mgr. Michal Soukup

Vytvořeno:  15.9.2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žádost

21.9.2020

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 21.09.2020.

 

Dotaz žadatele:

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle zákona č. 106/199 Sb. (dále jen InfZ)  Florsalon ZPC

Dne 17.9.2020 jsem obdržel poskytnutí informací k doplňující žádosti z 11.9.2020, proti kterému podávám stížnost na postup při vyřizování žádostí podle § 16a InfZ z těchto důvodů:

Otázka č. 1     Nebylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí

Otázka č. 2     Nebylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí

Otázka č. 3     Nebylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí

 

Odpověď (stanovisko):

Vydáno Rozhodnutí č. j.2003/2020/OMGMO

 

Přílohy:

Faktura – náklady na dopravu a ubytování

Stvrzenka za nadváhu zavazadel

Dopis č.j. 01929/2020/OMGMO

Rozhodnutí

Zodpovídá: Mgr. Michal Soukup

Vytvořeno:  01.10.2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žádost

10.11.2020

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 10.11.2020.

 

Dotaz žadatele:

Doplnění žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/199 Sb. – Kontrola hospodaření

Poskytnutí informací:

1.      Zpráva o průběžné kontrole hospodaření p.o., č.j. KUUK/1380126/2020

2.      Doklad o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně

3.      Žádost o snížení odvodu

4.      Rozhodnutí o snížení odvodu

 

Odpověď (stanovisko):

Zaslání požadovaných dokladů

 

Přílohy:

Žádost o poskytnutí informace

Žádost o prominutí odvodu

Zpráva o průběžné kontrole

Zodpovídá: Mgr. Michal Soukup

Vytvořeno:  16.11.2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotaz žadatele:

16.11.2020

Stížnost na postup při vyřizování žádosti

K žádosti o informace ze dne 16.11.2020 byla zaslána odpověď č. j. 2343/2020/OMGMO. Proti vyřízení bodu č. 2 je podána stížnost. Podaná informace nebyla podána a nebylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí informace.

Odpověď (stanovisko):

Vydáno Rozhodnutí č. j.02437/2020/OMGMO

 

Přílohy:

Stížnost na postup

Rozhodnutí

Zodpovídá: Mgr. Michal Soukup

Vytvořeno:  01.12.2020

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotaz žadatele:

„V souvislosti s restaurování sbírkového předmětu Svorník se sv. Annou Samotřetí z Mostu v rámci projektu „Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří“ č. 100289027 žádám o informaci:

1. Smlouva na provedení restaurování

2. Restaurátorský záměr

3. Restaurátorská zpráva

Odpověď:

„Žádáte o informace o některých úkonech v rámci projektu „Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří“, v programu přeshraniční spolupráce ČR-Sasko, č. 1002879027, detaily jsou dostupné na webu naší instituce i Ústeckého kraje.1  V příloze tedy zasíláme smlouvu o umožnění restaurování a zpracování diplomové práce (1)“ ……..“ Dále přikládáme restaurátorský popis a záměr (2), ačkoli dle platných předpisů nebylo nutné jej zpracovat, neboť nejde o zapsanou kulturní památku.“

„Restaurátorskou zprávu (3) nejsme oprávněni poskytnout, neboť vznikla jako autorské dílo (diplomová práce) na Hochschule für Bildende Künste Dresden (HBK)……………….“

 

Přílohy: 

Smlouva o umožnění restaurování a zpracování diplomové práce

Restaurátorský popis a záměr

Zodpovídá: Mgr. Michal Soukup

Vytvořeno:  20.07.2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotaz žadatele:

„poskytnutí informací:

1. Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly hospodaření s přijatými transfery, dlouhodobým majetkem, fondem investic, včetně revize interních předpisů Oblastního muzea a galerie v Mostě, příspěvková organizace za období 2019 a 2020.

2. Opatření, která byla zřizovatelem na základě výsledku mimořádné kontroly uložena povinnému subjektu.

3. Případná žádost povinného subjektu o zmírnění uložení sankcí a rozhodnutí zřizovatele o ní, pokud byla podána.“

Odpověď:

Na základě doručené žádosti zasíláme příslušné dokumenty. Kontrola, jíž se týkají, byla iniciována bývalým vedoucím Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje. Zřizovateli jsme v celé věci podali také ústní vysvětlení. Zdůraznili jsme, že účetní závěrka za dotčené období byla orgány ÚK schválena bez výhrad a že bývalé vedení Odboru kultury etc. bylo podrobně informováno jak o samotném průběhu obou akcí, tak i o problémech, které vznikaly zejména v důsledku silného tlaku na dodržení termínů i mimořádného časového diskomfortu, který je doprovázel.

Přílohy: 

Námitky k Protokolu o kontrole z 20.8.2021

Žádost o prominutí odvodu do rozpočtu zřizovatele z 6.12.2021

Protokol o kontrole z 19.8.2021

Vyřízení námitek proti kontrolnímu zjištění uvedeným v protokolu o kontrole č.j. KUUK/102314/2021 ze dne 19.8.2021 z 7.9.2021

Dodatek k protokolu o kontrole z 8.9.2021

Žádost o prominutí odbodu za porušení rozpočtové kázně z 30.11.2021

Zodpovídá: Mgr. Michal Soukup

Vytvořeno:  15.12.2021 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žádost

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 3.8.2022.

- V organizaci působí Poradní sbor pro sbírkotvornou a akviziční činnost, který jedná na základě Řádu poradního sboru pro sbírkotvornou a akviziční činnost. Ředitel OMGM schvaluje zápis z poradního sboru prostřednictvím Protokolu z jednání poradního sboru pro sbírkotvornou a akviziční činnost. Tento dokument obsahuje rozhodnutí a stanovisko ředitele a akvizici. Zápis je pořizován v případě pořizování předmětů prostřednictvím darovací nebo kupní smlouvy.

Zodpovídá: Mgr. Michal Soukup

Vytvořeno:  11.8.2022