mostmuzeum facebook twitter google+

Projekty

Projekt - Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří 

Výzkum hornické minulosti Krušnohoří získal další podporu   Oblastní muzeum v Mostě bude nadále podporovat vzájemnou česko-německou spolupráci, která se rozvíjí na platformě společné hornické minulosti Krušnohorského regionu.  

Po několika úspěšně realizovaných tematických projektech z programu přeshraniční spolupráce Cíl3/Ziel 3 byl Monitorovacím výborem v Seiffen v září 2017 schválen projekt s názvem Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří, který bude realizován v letech 2018 – 2021 již v novém Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko SN-CZ 2014-2020.  

Obsahem projektu je výměna zkušeností a rozvoj přeshraniční spolupráce prostřednictvím společných česko-německých aktivit ve formě výzkumu, záchrany a propagace kulturního dědictví z období pozdního středověku. Velkou roli zde hrají aktivity podporující výměnu zkušeností mezi odborníky na mezinárodní úrovni a prezentace jejich práce veřejnosti. Na české straně bude, mimo jiné, prozkoumáno a zrestaurováno pět hodnotných uměleckých děl z podkrušnohorských muzeí, na německé straně pak proběhne komplexní výzkum pozdněgotických oltářů v oblasti Freibergu. Společná práce bude prezentována veřejnosti formou výstavy a workshopu. 

Projektovými partnery jsou Ústecký kraj, Hochschule für Bildende Künste Dresden a Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace. 

Projekt bude realizován v opatření Udržitelná, partnerská spolupráce, prioritní osa Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívání k účinné veřejné správě. 

Předpokládané celkové náklady projektu činí 1.141.000 €, z toho 969.000 € podpora Evropské unie. 

 

 

Přeshraniční konference k 500 letům děkanského kostela v Mostě  tisková zpráva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cyklus přednášek - Dóm má 500 let

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Montanregion Krušnohoří

Projekt Středoevropská kulturní krajina Montanregion Krušnohoří/Erzgebirge – cesta ke světovému dědictví UNESCO Ziel 3 / Cíl 3

Projekt byl financován z evropského programu Cíl 3 (Ziel 3), který byl určen na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. V česko-saském projektu zastupovaly Českou republiku Ústecký kraj v roli hlavního koordinátora a Oblastní muzeum v Mostě jako další český projektový partner. Saská strana byla v projektu zastoupena Báňskou akademií Technické univerzity ve Freiberku (Technische Universität – Bergakademie Freiberg) a účelovým a podpůrným Sdružením Montanregion Erzgebirge (Förderverein Montanregion Erzgebirge). Projekt podporoval a rozvíjel myšlenku nominovat hornickou oblast Krušnohoří k zápisu na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a byl ukončen v roce 2014 v souvislosti s prvním podáním nominace k hodnoceníVýboru světového dědictví. Montanregion Erzgebirge – Hornický region Krušnohoří, který leží na hranicích dvou zemí – Německa a Česka, je mimořádně cenné a významné území z hlediska těžby rud barevných kovů a jiných nerostných surovin, s historickou kontinuitou od 12. století, ačkoliv zde těžba v různé intenzitě probíhala již od pravěku. Česká i německá část pohoří se v minulosti vyvíjely obdobným způsobem, v některých obdobích tvořily dokonce jednotný hospodářský a společenský celek, přestože se jednalo převážně o dva rozdílné státní útvary. Historickou kontinuitu Krušnohoří narušil až vývoj po druhé světové válce, kdy se obě části rozvíjely odděleně. Česká část po odsunu sudetských Němců byla dosídlena; řada sídel doznala zmenšení nebo zcela zanikla. Chybějící vazba nových obyvatel vůči regionu se pak projevila upadnutím řady montánních památek v zapomnění. Projekt tak sloužil rovněž k oživení slavné montánní minulosti regionu.