youtube mostmuzeum facebook twitter

Historie knihovny

Založení knihovny je možno datovat rokem 1888 zároveň s ustanovením Městského muzea v Mostě, kdy mezi první dary muzeu patřily právě knihy, které se staly základem jejího fondu. Mezi první štědré dárce vzácných tisků patřil např. kvardián řádu minoritů v Mostě Augustin Schwarz. Po ustanovení Spolku přátel muzea (Verein der Museumsfreunde in Brüx) roku 1894, který si stanovil za jeden z úkolů vybudovat knihovnu, která by plnila především funkci veřejně vzdělávací, byl fond knihovny systematicky doplňován nákupy především odborné literatury a periodik (k největším nákupům došlo v letech 1894-1904).

Po roce 1902 byla získána knihovna ze zámku v Třebívlicích z pozůstalosti baronky Ulriky von Levetzow (3 572 sv.). Dalším významným zdrojem doplňování fondu se staly pozůstalosti po mosteckých osobnostech jako např. po Wenzlu Freyerovi a Carl von Pohnertovi (po r. 1923), Zachariáši Resslovi (1930), Josefu Konstantinu Beerovi (po r. 1933), Viktoru Patzeltovi (r. 1941), Friedrichu Striebem (po r. 1942), Josefu Borovičkovi (1991), Heide Mannlové (2003) aj. Dále byly knihy získávány dary a převody ze školních a klášterních knihoven, např. z knihovny německého reálného gymnázia (převzalo knihovnu zrušeného piaristického gymnázia v Mostě), ze zaniklých spolků a organizací. V roce 1938 po zrušení českého Podkrušnohorského muzea v Mostě (založeno r. 1928, převzalo knihovnu zrušeného spolku Vlastimil, založen r. 1881) získalo Městské muzeum v Mostě veškeré jeho sbírky včetně knihovny. 

Roku 1964 byla připojena knihovna zrušeného Městského muzea v Litvínově a roku 1965 Městského muzea v Hoře Svaté Kateřiny. Rukopisy a staré tisky byly soustředěny v Mostě v hlavním sídle knihovny (společenskovědné odd.).  Ve valdštejnském zámku v Litvínově bylo umístěno detašované přírodovědné odd. muzea a pro potřeby odborných pracovníků a veřejnosti zde byla ponechána knihovna bývalého Městského muzea v Litvínově, doplňovaná výhradně přírodovědnou literaturou. Roku 1999 byla litvínovská knihovna přestěhována do Mostu a definitivně tak byla spojena obě pracoviště.