youtube mostmuzeum facebook twitter

Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří - aktivity do ledna 2021

           

Projekt v Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 „Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří“  

Aktivity do ledna 2021

Česko-německý přeshraniční projekt Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří nadále úspěšně plní své milníky realizací jednotlivých aktivy. V mezidobí od července 2020 do ledna 2021 projektoví partneři představili další výsledky a výstupy. Pandemická opatření se stala projektu inspirací k hledání nových cest na podporu kultury a k naplňování vědecko-výzkumného potenciálu. Současně se podařilo naplnit cíle na ochranu a zachování kulturního dědictví Ústeckého kraje zrestaurováním všech pěti děl.

Do 31. srpna 2020 bylo ukončeno restaurování retáblu se sv. Barborou z Oblastního muzea v Chomutově (inv. č. O 996–1002, Plk 121), který byl restaurátorem opětovně na své místo instalován 2. září 2020. 

Instalace retáblu se sv. Barborou v Oblastním muzeu v Chomutově 2. září 2020. Foto © Miloš Žihla, 2020.

Celá akce byla prezentována na webových stránkách jak muzea, tak Lead partnera – Ústeckého kraje, včetně jeho měsíčníku. Restaurování retáblu prováděl zkušený restaurátor Mario Král (Brno), který měl jako první možnost provést jeho kompletní restaurování. Projekt zde znovu potvrdil, že dal nejen „široce příležitost zapojit se restaurátorům z různých koutů České republiky a podpořil tak povědomí o kulturním bohatství severozápadních Čech“, ale že pomohl zajistit finančně a odborně náročné restaurování kulturního dědictví Ústeckého kraje. 

Restaurovaný retábl se sv. Barborou opětovně instalovaný na svém místě v Oblastním muzeu v Chomutově. Foto © Miloš Žihla, 2020.

Přesně do 21. října 2020 byla v projektovém týmu realizována výstava „Příběh starého Mostu: Na památku Heide Mannlové“, kterou v týž den doprovodil z tiskárny stejnojmenný sborník. Vše bylo založeno na aktivním a včasném zajišťování nezbytných prací, které se opíraly o výtvarný návrh výstavy a pevně stanovenou strukturu sborníku. Detaily k oběma jsou níže v odkazu. Paralelně s nimi probíhala příprava stejnojmenného mezinárodního kolokvia k datu otevření výstavy 22. října 2020. Vzhledem k pandemickým opatřením bylo však kolokvium zrušeno a je plánováno nejdéle v termínu do 30. června 2021. Výstava sama byla ve stanoveném termínu otevřena, avšak veřejnosti mohla být fyzicky zpřístupněna krátce před Vánoci.

Výstava Příběh starého Mostu, pohled do výstavních sálů. Foto © Miloš Žihla, 2020.

Již při tvorbě výstavy se musel tvůrčí tým podobně jako jiné v České republice vypořádat s touto eventualitou, proto bylo počítáno se zajištěním virtuální prohlídky na webových stránkách muzea. Výstava je tak zájemcům o starý Most trvale dostupná i po jejím skončení. Díky realizované výstavě se podařilo konzervovat a restaurovat řadu sbírkových předmětů podsbírky výtvarného umění Oblastního muzea v Mostě, které tvořily podstatu celé výstavy. Její koncepce tak pro sbírku měla vysoce pozitivní dopady při její péči a ochraně. Ocenit na tomto místě je třeba obětavou a vysoce odbornou práci dlouholeté muzejní konzervátorky Dagmar Pícové. Šestice vhodně zvolených výpůjček pak pomohla díky laskavosti vypůjčitelů dokreslit muzejní sbírkou vyprávěný příběh zaniklého historického Mostu.

Aktuálně probíhá odborné zpracování všech výsledků do dalších definovaných výstupů projektu. Jednou z hlavních nejbližších akcí, které nyní čeká partnery na české straně, je realizace výstavy KRUŠNOHOŘÍ / ERZGEBIRGE – UMĚNÍ POZDNÍHO STŘEDOVĚKU ve dnech 5. února až 18. dubna 2021 v Oblastním muzeu v Chomutově, starobylá radnice, náměstí 1. máje 1, Chomutov, výstavní sál. Brzy poté výstavu doprovodí pět odborných publikací, které shrnou výsledky týmu všech zapojených odborníků a restaurátorů. 

Plakát na výstavu KRUŠNOHOŘÍ / ERZGEBIRGE – UMĚNÍ POZDNÍHO STŘEDOVĚKU, © Pavel Koch, Marek Jodas 2021.

ODKAZY:

Informace k výstavě KRUŠNOHOŘÍ / ERZGEBIRGE – UMĚNÍ POZDNÍHO STŘEDOVĚKU sledujte na: www.kr-ustecky.cz; www.muzeumchomutov.cz; www.muzeummost.cz

Informace k výstavě a sborníku Příběh starého Mostu na: https://www.muzeummost.cz/cz/vystavy-akce/pribeh-stareho-mostu-vystava

Virtuální prohlídka výstavy Příběh starého Mostu na: https://www.muzeummost.cz/cz/vystavy-akce/virtualni-prohlidka-vystavy-pribeh-stareho-mostu

Připravila Mgr. Jitka Šrejberová, Ph.D.