youtube mostmuzeum facebook twitter

Železnice spojuje

Projekt "Železnice spojuje! / Die Eisenbahn verbindet!" pod vedením Oblastního muzea a galerie v Mostě s projektovými partnery Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V. (Německo) a Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s. (Česká republika)  se zabývá několika vzájemně souvisejícími aspekty:

V rámci projektu vznikne základní dokumentace železničních objektů a souvisejících technických kulturních památek na obou stranách hranice, která zahrne také průmyslové stavby dotvářející charakter regionu. Současně bude provedena expertíza právních a majetkových poměrů pozemků na sneseném úseku železniční trati Holzhau-Moldava.

Výsledkem analýzy bude jednotný návrh na zvelebení nevyužívaných objektů na obou stranách hranice a jejich zapojení do regionálního cestovního ruchu.

Projekt zajistí pokračování spolupráce českých a saských obcí, Ústeckého kraje, saských zemských okresů a dalších institucí, která už od roku 2018 jednotně směřuje ke znovupropojení obou tratí.

Formou propagace a edukační činnosti si klade projekt za cíl dlouhodobě podporovat historické pojetí přeshraniční dráhy jako jednoho celku také pro budoucnost.

Zapojení saského a českého Montanregionu do projektu souvisí se skutečností, že Moldavská/ Freiberská železnice zajišťovala od roku 1885 do konce 2. světové války přísun severočeského uhlí pro jedno z nejdůležitějších montánně-historických center v Krušných horách – stříbrné město Freiberg.

---

Das Projekt „Die Eisenbahn verbindet! / Železnice spojuje!“ unter Leitung des Regionalmuseums und der Galerie in Most mit den Projektpartnern Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V. (Deutschland) und Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s. (Tschechien) beinhaltet mehrere miteinander verknüpfte Aspekte:

Im Rahmen dieses Projektes wird eine Grundlagendokumentation der Eisenbahnbauten und der damit verbundenen technischen Kulturdenkmäler beiderseits der Grenze erstellt, die auch die regionalprägenden Industrieanlagen umfasst. Gleichzeitig wird eine Expertise der Rechts- und Eigentumsverhältnisse der Grundstücke auf dem Abschnitt der Eisenbahnlinie Holzhau-Moldava durchgeführt.

Die Analyse wird zu einem einheitlichen Entwurf für die Aufwertung stillgelegter Gebäude auf beiden Seiten der Grenze und deren Integration in den regionalen Tourismus führen.

Das Projekt unterstützt die Fortsetzung der Zusammenarbeit zwischen sächsischen und tschechischen Gemeinden. Das betrifft die Region Ústí nad Labem, den sächsischen Landkreisen und anderen Institutionen, die seit 2018 gemeinsam an der Wiederverbindung der beiden Strecken arbeiten.

In Form von Werbe- und Bildungsaktivitäten soll das Projekt das historische Konzept der grenzüberschreitenden Eisenbahn als eine Einheit auch für die Zukunft nachhaltig fördern.

Die Einbindung der sächsischen und tschechischen Montanregion in das Projekt ist damit begründet, dass die Moldauer/Freiberger Eisenbahn von 1885 bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges eines der wichtigsten montanhistorischen Zentren im Erzgebirge - die Silberstadt Freiberg – mit Kohle aus dem böhmischen Becken versorgte.

Popis projektu ke stažení/Projektbeschreibung zum Download