youtube mostmuzeum facebook twitter

Mostecko 1918; Vznik ČSR - výstava

Datum: 18.10.2018 - 31.3.2019 | Kategorie: historie

Výstava  “Mostecko 1918; Vznik ČSR a provincie Deutschböhmen“, která se uskuteční v rámci Projektu „1918 Chomutov – Most – Louny; tři města - tři osudy“ pod patronací Ústeckého kraje.  Propojuje v rámci stoletého výročí vzniku Československé republiky tři oblastní muzea v Chomutově, Mostě a Lounech.

 

Projekt „1918 Chomutov – Most – Louny; tři města - tři osudy“ pod patronací Ústeckého kraje propojuje v rámci stoletého výročí vzniku Československé republiky tři oblastní muzea v Chomutově, Mostě a Lounech. Ta se rozhodla připomenout tuto událost v rámci své výstavní činnosti. Rok 1918 v Ústeckém kraji byl specifický svým průběhem, který ovlivnilo v té době zde žijící početné německé obyvatelstvo. Projekt tak ukazuje říjnové události roku 1918 v různých kontrastech, ať již se jednalo o české Louny, německý Chomutov či národnostně smíšený Most.

Výstavy také reflektují fenomén provincie Deutschböhmen, pokusu českoněmecké politické reprezentace zůstat součástí poválečného Rakouska, i následnou reakci mladého Československa. Hlavním prvkem propojujícím společné úsilí všech třech muzeí je ale činnost a osud československých legionářů, rodáků z Chomutovska, Mostecka a Lounska. Na společném projektu oblastních muzeí v Chomutově, Mostě a Lounech spolupracoval i Vojenský historický ústav v Praze a Masarykův archiv a Archiv akademie věd České republiky v Praze.

Výstava “Mostecko 1918; Vznik ČSR a provincie Deutschböhmen“ reflektuje významné jubileum sta let od konce první světové války a vzniku Československé republiky. Za úkol si klade veřejnost seznámit s málo známými okolnostmi událostí října až prosince 1918 na Mostecku s mírným přesahem do zbytku Ústeckého kraje. Výstava také zeširoka seznámí veřejnost s fenoménem provincie Deutschböhmen.

Úvod výstavy je věnován soužití Čechů a Němců na Mostecku od poloviny 19. století. Zaměřuje se na velký průmyslový vzestup regionu, spojený s příchodem velké, česky mluvící jazykové menšiny. Seznamuje návštěvníky se spolkovým a politickým životem česky i německy mluvícího obyvatelstva Mostecka.

Další část výstavy se zaměřuje na Mostecko v průběhu první světové války, především na ekonomickou a sociální situaci civilního obyvatelstva, komplikovanou i militarizací místního průmyslu a těžby hnědého uhlí. Výstava ukazuje nejen strasti místního obyvatelstva, ale i válečných uprchlíků, zde umístěných válečných zajatců a válečných invalidů.

Následující část výstavy je zaměřena na konec první světové války a zhroucení Rakousko-Uherské monarchie, vznik nových národnostních a politických celků v reflexi Versailleské, Saint-germainské a Trianonské smlouvy a práva na sebeurčení národů podle prezidenta W. Wilsona. Ukáže rozpory mezi státoprávními touhami českého a slovenského obyvatelstva v kontrastu s německou, polskou a maďarskou jazykovou menšinou.

Hlavní část výstavy je věnována vzniku ČSR v kontrastu s politickou reprezentací českých Němců, vrcholícím v severních a severozápadních Čechách vznikem provincie Deutschböhmen (Německé Čechy), jako autonomní součásti nově vzniklé republiky Deutschösterreich (republika Německé Rakousko). Ukáže složitá jednání mezi českou na jedné, a rakouskou a českoněmeckou politickou reprezentací na druhé straně, o vymezení hranic nově vzniklého Československa. Ústředním bodem této části výstavy budou dramatické okamžiky od poloviny listopadu 1918 do začátku ledna 1919 na Mostecku.

Závěr výstavy je věnován následujícím událostem v březnu 1919 v severozápadních Čechách a zaměří se i na další soužití českého a německého obyvatelstva na Mostecku až do roku 1938.

Výstava potrvá od 19. října 2018 do 31. března 2019 v Oblastním muzeu v Mostě, příspěvková organizace, Československé armády 1360, Most

 

Propagační materiál