youtube mostmuzeum facebook twitter

Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří

 

Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří - Projekt byl zahájen

 

 

 

 

Od července letošního roku začal Ústecký kraj realizovat projekt přeshraniční spolupráce pod názvem Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří. Projektovými partnery jsou Oblastní muzeum v Mostě a Hochschule für Bildende Künste Dresden. 

Cílem projektu je potvrdit historickou sounáležitost české a saské části Krušnohoří jako jednoho kulturně sociálního prostoru. Česko-saská hornická oblast byla v pozdním středověku významným prostorem umělecké a technologické výměny. Díky rozvoji hornictví, jeho bohatství a využití nových technologií, stal se region na konci středověku důležitým prostorem pro umělecké objednávky i výtvarně-technologické inovace. 

Základem předloženého projektu jsou na české straně bohaté sbírky středověkého umění uložené v Regionálním muzeu v Teplicích, Oblastním muzeu v Mostě a Oblastním muzeu v Chomutově. Z těchto sbírek bylo vybráno 5 uměleckých děl, která budou podrobena komplexnímu umělecko-historickému a materiálovému bádání.

Důležitou součástí projektu je odborné poradenství a výměna zkušeností v rámci zpracování vhodných restaurátorských a konzervačních postupů pro díla, která budou restaurována na české i německé straně. Během uplynulých 6 měsíců proběhla I. etapa materiálových analýz, díla byla profesionálně fotografována a pořízeny na ně specializované přepravní obaly. Jedno dílo bylo předáno d Drážďan, kde bude restaurováno jako absolventská práce studenta vysoké školy. Rovněž byl zpracován přehled bibliografie k vybraným okruhům projektu, který bude využit zejména k vydání plánovaných publikací. 

Došlo i k několika setkáním projektových partnerů v Drážďanech, Mostu a Chomutově. Němečtí partneři absolvovali např. komentovanou prohlídku kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Mimořádné bylo také setkání v Lipsku na veletrhu „Denkmal – Europäische Leitmesse für Denkmalpflege Restaurierung und Altbausanierung“ zaměřený na restaurování a obnovu movitých i nemovitých památek a veletrhu „MU TEC – Internationale Fachmesse für Museums- und Ausstellungtechnik“ zaměřený na muzejní výstavní a prezentační techniku. Během dalšího programu čeští partneři zhlédli expozice Museum für Bildende Künste Leipzig, kde se nachází díla Lucase Cranacha st. i ml. a další středověká a raně novověká díla v kontextu děl zařazených do projektu. Dále navštívili GRASSI – Museum für Angewandte Kunst Leipzig a prohlédli si stálé expozice, zejména část věnovanou gotickému umění.

V listopadu pak odborní pracovníci muzeí Ústeckého kraje a studenti Akademie výtvarných umění v Praze podnikli jednodenní exkurzi do restaurátorských ateliérů a laboratoří Hochschule für Bildende Künste Dresden a Landesamt für Denkmalpflege Sachsen.

Na rok 2019 jsou plánované zejména aktivity vedoucí k prohlubování znalostí o uměleckých dílech pozdního středověku ve středoevropském kontextu. Ty budou spojené s absolvováním několika zahraničních studijních cest a zadáním archivních rešerší. Předmětná umělecká díla budou začátkem roku předána jednotlivým restaurátorům do ateliérů.

 

 

 

 

 

 

Připravila Mgr. Jitka Šrejberová, Ph.D.