youtube mostmuzeum facebook twitter

Přírodou severozápadních Čech - uzavřena - rekonstrukce

Expozice živé přírody je zaměřena na ukázky fauny žijící v oblasti severozápadních Čech, zároveň představuje návštěvníkům i místní flóru. Témata ve vitrínách a na výstavních panelech jsou věnována hlavním typům ekosystémů našeho regionu.

Fotografie rostlin na panelech jsou věnovány krušnohorským rašeliništím, horským a podmáčeným loukám, lesům, loukám, polím, ruderálům, stepím, skalám, písčinám a suchým výslunným stanovištím. Tři panely jsou zaměřeny na květenu unikátního zaniklého slaniska u někdejší obce Bylany.

Ve vitrínách byly instalovány ukázky z fauny vod a jejich břehů, rašelinišť, lesů, remízů, parků, lidských sídel, skal, a otevřené krajiny. Exponáty jsou prezentovány starými muzejními sbírkami i novými preparáty Jaroslava Bažanta, a také jeho modely. Znaky ekosystémů dokreslují fotografie z přírody.

Samotné vitríny nejsou většinou pojaty v klasickém slova smyslu, ale snaží se alespoň z části přiblížit dioramatům. Expozice je instalována v hlavní budově Oblastního muzea v Mostě.