youtube mostmuzeum facebook twitter

Přednáška: Středověký meč

Datum: 1.11.2022 | Kategorie: historie, archeologie, umělecká řemesla

Oblastní muzeum a galerie v Mostě uskuteční v úterý 1. listopadu od 17 hodin 

přednášku Mgr. Petra Žákovského, Ph. D. a Mgr. Patricka Bárty z Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.:

Středověký meč jako archeologický, technologický a kulturně-historický fenomén 

V kontextu nedávno provedeného komplexního vědeckého zpracování všech středověkých a raně novověkých mečů z území České republiky přednáška představuje tento významný fenomén ze dvou pohledů: archeologicko- historického a konstrukčně-řemeslného. Ukáže nejen vývoj jejich tvarů, konstrukcí a výzdoby, ale také s nimi spjatý význam kulturně - symbolický a jeho proměny v průběhu staletí.

Mgr. Petr Žákovský, Ph. D. - Od roku 2017 pracuje v brněnském Archeologickém ústavu jako vědecký pracovník. Je autorem či spoluautorem desítek vědeckých studií a monografií. Specializuje se na hmotnou kulturu středověku a raného novověku, především na detailní výzkum středověkých a raně novověkých militárií a obecně doklady vojenství v hmotné kultuře. V této souvislosti se věnuje rovněž archeologii bitevních polí (Battlefield archaeology) s hlavním zřetelem na středověká bojiště a zanikání lidských sídel v důsledku válečných událostí.

Mgr. Patrick Bárta – Od roku 2018 pracuje také jako konzervátor-restaurátor kovů v brněnském Archeologickém ústavu. Je však profesí nejen studovaným konzervátorem ale i mečířem, který se specializuje na výrobu replik evropských zbraní v období od narození Krista po 9. století. Spolupracuje s mnoha muzei doma i v zahraničí, odbornými a akademickými pracovišti, příležitostně přednáší na univerzitě.

Vstupné 20 Kč

Těšíme se na Vás.