youtube mostmuzeum facebook twitter

Geologická minulost Mostecka - uzavřena od 19.11.2018 - rekonstrukce

Expozice zachycuje geologickou historii od karbonu po recent. Vedle typických hornin je v prvních vitrínách vystavena karbonská flóra z antracitového ložiska u Brandova v Krušných horách a mořská fauna ze svrchní křídy. Nechybí ani specifická surovina Mostecka ze stropu křídy, dinasové křemence. V jednom z jejich ložisek na Písečném vrchu u Bečova objevili archeologové nejstarší paleolitickou dílnu ve střední Evropě. Největší část expozice zabírají třetihory. Starší období reprezentují neovulkanity Českého středohoří a Doupovských hor s typickými horninami včetně sopečných vyvřelin a vůdčích minerálů. Ze sedimentárních vložek jsou ukázky flóry a fauny, zejména z diatomitů od Kučína a poloopálů z Lužic.

Následují vitríny s čediči a znělci a produkty diatrém (explozivních sopečných struktur). V mladších třetihorách (miocénu) vznikla severočeská hnědouhelná pánev. Všechna její kladná i záporná NEJ jsou soustředěna právě na Mostecku. Vedle specifických hornin podložních, slojových a nadložních vrstev je zde soubor flóry z bývalého dolu Ležáky.

Poté následují ukázky flóry a fauny z ostatních známých nalezišť a vůdčí minerály včetně „českého jantaru“ – duxitu. Za zmínku stojí originál želvy, jíž dal paleontolog profesor Laube druhové jméno podle latinského názvu Mostu (Pons) Trionyx pontanus.

Pro starší období čtvrtohor (pleistocén) jsou vedle specifických hornin význačné kosterní nálezy savců, mezi nimiž na Mostecku dominují kosti mamutů. Nechybí ani porcelanity s miocenní flórou, které jsou produktem zemních požárů od konce třetihor po současnost.

Mladší čtvrtohory jsou zastoupeny sedimenty největšího historického jezera v Čechách – Komořanského jezera (diatomová gyttja, rašelina). Poslední vitrína expozice seznamuje s minerálními prameny na Mostecku. Kromě Zaječické hořké vody patří ostatní prameny minulosti.

Exponáty doplňují vedle stručných textů četné nákresy a fotografie. Nástěnné panely obsahují portréty význačných geologů, kteří se zasloužili o poznání geologie Mostecka. Zachycena je i mostecká kuřavková katastrofa v roce 1895. Nechybí též snímky mrazových jevů typických pro Mostecko. Expozice je doplněna rekonstrukčními modely vyhynulých zvířat včetně mamuta, které zhotovil preparátor muzea Jaroslav Bažant.